Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24460729 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi gastronomicznej
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Białymstoku
Adres: ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 47 711-70-10, 47 711-70-11, 47 711-70-12, 47 711-70-13
E-mail:
Opis:Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na:
Świadczenie usługi gastronomicznej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach Ul. Płonkowska 1.
3. Dodatkowe informacje:
1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach polegającej na dostawie gotowych zestawów posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) w ilości 1800 zestawów przez okres od 19 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2) Szczegółowy zakres oraz wymagania wykonania usługi:
a) Przygotowanie posiłków w pierwszym gatunku, dobrej jakości, urozmaiconych o odpowiedniej wartości odżywczej i długim terminie przydatności do spożycia. Posiłki powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 1675).
b) Dowóz - dostarczenie w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi oraz zgodnie z zasadami transportu żywności w godz.ch podanych przez Ośrodek Szkolenia
c) Wydawanie posiłków, mycie naczyń, sprzątanie stołówki oraz mycie wyposażenia kuchennego z wykorzystaniem własnych środków czystości.
d) zabezpieczenie przez wykonawcę własnej estetycznej zastawy stołowej i odzieży ochronnej dla pracowników.
e) posiłki serwowane będą w ilości wynikającej z aktualnej liczby przybywających kursantów i w terminie wyznaczonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Termin i ilość podana będzie w formie telefonicznej z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
f) W przypadku wybrania danej oferty zobowiązuje się Państwa w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy do uzyskania pozwolenia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na żywienie w obiektach MSWiA.
3) Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania przedmiotu umowy w stosunku do wartości o której mowa w ust. 1). Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego. Zmniejszenie o którym mowa powyżej, jest możliwe maksymalnie o 80% wartości umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę opatrzoną adnotacją ,,Zapytanie ofertowe WOS.2370.40.2022 - świadczenie usługi gastronomicznej należy złożyć do dnia 5 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej na adres email: osrodek@straz.bialystok.pl lub papierowej do Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach, Ul. Płonkowska 1.
Termin składania:2023-01-05
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
od 19 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Wymagania:Warunki udziału i kryteria oceny ofert
4. Kryterium oceny ofert: zamawiający dokona oceny ofert według kryterium ,,Cena" - waga 100%.
Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty
5. Sposób przygotowania oferty:
Oferta złożona wg wzoru nr 1 winna zawierać cenę brutto w zł (z VAT) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz rozbicie na cenę jednostkową na śniadanie - obiad - kolacja. Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna. Wykonawca składając ofertę potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt. 3 zapytania ofertowego.
Termin i wymogi zawiązane z zawarciem umowy
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający mógł lub może przeznaczyć na realizację zamówienia lub nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po zakończeniu postępowania. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy może zostać potraktowane jako odstąpienie Wykonawcy od zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcą
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie e-mail na adres osrodek@straz.białystok.pl oraz telefonicznie 533-868-418 - asp. Katarzyna Karpowicz - Starszy Instruktor w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy.
Numer dokumentu:WOS.2370.40.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: