Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15059852 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi hotelarskiej
Organizator:Uniwersytet Opolski
Adres: ul. pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 541 6071
E-mail:
Opis:świadczenie usługi hotelarskiej dla wykładowcy z zagranicy w czasie prowadzenia zajęć na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej CPV 55100000-1.
3. 03.04.2018r. - 08.04.2018r. Wykonawca zapewni wykładowcy kwaterunek w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego", w miejscowości - Opole, w odległości maksymalnie 1,5km od Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, 46-020 Opole, spełniający następujące warunki:

a) Hotel o standardzie 3*, w pokoju jednoosobowym (łóżko z pościelą).
b) Pokój ma dostęp do pełnego węzła sanitarnego (toaleta, wanna lub kabina prysznicowa).
c) Bezpłatny dostęp do Internetu.
d) Strzeżony parking w cenie noclegu.
e) Obiekt i jego otoczenie powinien spełniać wymagania techniczne, kubaturowe, instalacyjne zapewniające bezpieczeństwo.
f) Odległość hotelu od Wydziału Sztuki (mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 4),
nie może przekroczyć 1,5 km.
4. Maksymalna kwota zamówienia to 250,00 zł brutto (1 nocleg).
7. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy PZP, Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osoby, która będzie wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługę będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
a) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik, zatrudniony na warunkach, o których mowa w pkt. 7. Zaproszenia, będzie w okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), zwanej dalej Kodeksem pracy.
b) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie Pracownika świadczącego usługę (zatrudnionego na zasadach o których mowa w pkt. 7 Zaproszenia), iż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA z ZUS-u.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
c) Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osobę zatrudnioną na warunkach określonych w pkt. 7 Zaproszenia został wskazany
w Wykazie osób wykonujących czynności - załącznik nr 3 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: w wersji elektronicznej na e-mail: ag@uni.opole.pl,
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.03.2018r., do godz. 16.00
Termin składania:2018-03-19
Wymagania:5. Warunki płatności: termin 30 dni od daty otrzymania faktury.
8. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
9. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany formularz oferty oraz wykaz osób wykonujących czynności.
Zamawiający zaznacza, że planowana usługa hotelarska jest finansowana ze źródeł unijnych, w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego".
W przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu postępowanie zostanie unieważnione.
Kod CPV:55100000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: