Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23101483 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi hotelarskiej
Organizator:Uniwersytet Opolski
Adres: pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 77 452 7016, 7018, 7055
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamówieniu
na usługę hotelarską
2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej dla 6 osób, w dniach:
10-13.05.2022 (trzy doby) - 1 osoba/ 1 pokój jednoosobowy z łazienką
11-13.05.2022 (dwie doby) - 2 osoby/ 2 pokoje jednoosobowe z łazienką
11-15.05.2022 (cztery doby) - 3 osoby/ 3 pokoje jednoosobowe z łazienką
Nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu 4 gwiazdkowym, pokoje wyposażone w lodówkę, klimatyzację, TV oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Hotel zlokalizowany maksymalnie 1100 m od dworca PKP w Opolu i 800 m od Uniwersytetu Opolskiego ( Collegium Maius, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole).
Odległość mierzona za pomocą ,,google maps". W ustawieniu wyznacz trasę pieszą na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: w wersji elektronicznej na e-mail: bi@uni.opole.pl,
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.04.2022, do godz. 10,00
Termin składania:2022-04-26
Wymagania:3. Warunki płatności: termin 30 dni od daty otrzymania faktury
5. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1)
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego o złożenie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku:
a) gdy nie zostaną złożone żadne oferty niepodlegające odrzuceniu lub wszystkie oferty złożone zostaną odrzucone ze względu na ich niezgodność z wymaganiami Zawartymi w niniejszym Ogłoszeniu;
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) gdy w przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Ogłoszenia, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego;
e) gdy wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
f) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
g) gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na upływ (początkowego lub końcowego) terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 Ogłoszenia.
9. W przypadku, gdy w wyniku opublikowania ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty złożone zostaną odrzucone ze względu na ich niezgodność z wymaganiami Ogłoszenia, Zamawiający może udzielić przedmiotowego zamówienia wybranemu przez siebie Wykonawcy.
Numer dokumentu:BI/124/3/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: