Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi kominiarskiej
Organizator:Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie
Adres: ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kwidzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 275 94 70, 605 039 799
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kominiarskiej w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
świadczenie usługi kominiarskiej w zakresie przeglądu stanu technicznego, sprawdzenia prawidłowości połączeń oraz czyszczenia przewodów kominowych w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
Zakres badania technicznego przy kontroli okresowej obejmuje sprawdzenie czy:
- drożności przewodów kominowych nie nasuwa zastrzeżeń;
- siła ciągu kominowego - ustalona przy pomocy stosownego urządzenia pomiarowego gwarantuje prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń;
- nie występują uszkodzenia przewodów kominowych na całej jej długości;
- nie występują uszkodzenia kanałów, czopuchów, rur, łączników;
- nie występują uszkodzenia włazów, drabin, drzwiczek kominowych, ław kominiarskich;
- odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);
- istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, rur i nasad kominowych;
- nie dokonano samowolnych zmian w połączeniach kominowych urządzeń wentylacyjnych, spalinowych, dymowych;
- pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itd.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne (nawiew, wywiew);
- występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy:
1. złożyć osobiście:
biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, Ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 37, II piętro.
2. pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: krzysiek@gokkwidzyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2021 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2021-12-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: styczeń - grudzień 2022 r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert - cena 100%
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Jeśli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Oferta powinna zawierać: formularz oferty Wykonawcy będącego Załącznikiem nr 1. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku niż wysłany do niego - istotne, aby jego oferta zawierała elementy składowe zawarte na druku oferty.
Opis warunków udziału w postepowaniu:
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy i rozporządzenia nakładają obowiązek posiadania takich uprawień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Kontakt:W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 275 94 70, 605 039 799 osoba do kontaktu: zastępca dyrektora Krzysztof Lis
Numer dokumentu:ZP.14.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: