Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14795876 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej
Organizator:Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
Adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(85) 713-13-40, (85) 713-13-49
E-mail:
Opis:Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej nad realizacją ,,Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej"
Zakres przedmiotu zapytania obejmuje:
Zadanie nr 1 ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej",
Zadanie nr 2 ,,Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie zatok postojowych"
Zapytanie ofertowe- Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej nad realizacją ,,Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej"
obejmujące dwa zadania:
1.1. Zadanie nr 1 ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej",
1.2. Zadanie nr 2 ,,Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie zatok postojowych"
Dane ogólne.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadań wynikających z załącznika nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR XXXVIII/261/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zawartej w Uchwale Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR XXVIII/179/17 z dnia 27 stycznia 201 Ir.
Szczegółowy zakres i forma usługi.
1. Do zadań Wykonawcy należy:
1.1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami
2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.
2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót 2.4. Do obowiązków Inspektora nadzoru w szczególności należy:
1) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem.
2) Protokólarne przekazanie placu budowy,
3) Organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.
4) Zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP.
5) Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
6) Akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu.
7) Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ) oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, które przyjął do opracowania Wykonawca robót. W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania - wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robot z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wymagają zgody Projektanta i Zamawiającego.
8) Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę.
9) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST.
10) Akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia.
11) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz.
12) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
13) Akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku.
14) Kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania.
15) Ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych.
16) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających na bieżąco, w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.
17) Sprawdzanie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiaru.
18) Sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat okresowych ,,Zestawień wartości wykonanych robót" (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę)
19) Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego.
20) Sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ew. potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z Zamawiającym) i potwierdzenie go do wypłaty.
21) Przejęcie terenu od Wykonawcy, po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy.
22) Udział w pracach komisji odbioru końcowego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego.
23) Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy oraz telefonicznym powiadomieniem odbierającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu
24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.
24) Wnioskowanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót.
25) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy.
26) Rozliczenia robót zrealizowanych przez Wykonawcę w przypadku wypowiedzenia Umowy z Wykonawcą.
27) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów na roboty nieprzewidziane, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, Kancelaria podawcza pokój nr 101, do godziny 14.00 w dniu 02.02.2018r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą firmy ją składającej oraz nazwą zadania którego dotyczy w postaci: ,, Oferta na pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego także informacją ,,Nie otwierać do godz. 12.00 dnia 05.02.2018r."
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018r. o godz. 12.00.
Termin składania:2018-02-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2018r.
Wymagania:Warunki ogólne do spełnienia przez Wykonawcę:
1) Wykonawca zobowiązany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu oraz uczestniczenia w wizytacji budowy na wniosek Zamawiającego, przedstawicieli organów nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli instytucji dofinansowujących a także przedstawicieli zarządców dróg oraz pozostałych nie wymienionych przedstawicieli zarządców sieci (energetycznych, komunalnych itp.) i terenów (PKP, Lasy Państwowe itp.)
2) Wykonawca przedłoży wraz z formularzem ofertowym oświadczenie potwierdzające że:
2.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualne na dzień składania oferty potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników.
2.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót branży drogowej bez ograniczeń lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów.
Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.
Warunki płatności - 30 dni od daty wpływu faktury z protokółem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: