Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14691741 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej
Organizator:Śląski Związek Gmin i Powiatów
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 25 11 021
E-mail:
Opis:Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 1-2 lutego 2018 r.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania przedstawiony został w załączniku pn. Zapytanie ofertowe, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.
Zasady realizacji przedmiotu zapytania, jak również zasady rozliczeń, określone zostały w załączniku pn. zapytanie ofertowe oraz w załącznikach nr 4 a/4b - wzór umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 1-2 lutego 2018 r.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w terminie 1-2 lutego 2018 r.
Usługi świadczone będą w związku z organizacją 2-dniowego spotkania członków Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST).
Części merytoryczne spotkania będą odbywał się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (adres: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno).
W spotkaniu weźmie udział grupa ok. 16 uczestników.
zamówienie będzie obejmowało:
1) usługę gastronomiczną (catering) dla ok. 16 osób tj. serwis kawowy I i II dnia oraz obiad I i II dnia w formie bufetu szwedzkiego lub serwowany dostarczone do sali w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (adres: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno)
2) usługa noclegu i wyżywienia tj. nocleg ze śniadaniem oraz kolacja dla ok. 12 osób serwowana w restauracji hotelu w formie bufetu szwedzkiego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku pn. Zapytanie ofertowe, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 16-01-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ,,Formularz ofertowy" wraz z wymaganymi załącznikami.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej stosując jedną z poniższych opcji:
a) pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: Śląski Związek Gmin
i Powiatów, 40-048 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 43/5, III piętro) - wówczas oferta powinna być dostarczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją ,,oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert"
b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl z informacją ,,oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert"
W przypadku złożenia oferty cenowej drogą elektroniczną Oferent zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
iklosowicz@silesia.org.pl
Termin składania:2018-01-16
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1-2 lutego 2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria obligatoryjne i fakultatywne oraz ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt):
CZĘŚĆ I - USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERING)
100 pkt - maksymalna suma punktów przyznanych danej ofercie za kryteria obligatoryjne i fakultatywne tj. kryterium 1 - cena, kryterium 2 - dodatkowe elementy serwisu kawowego, kryterium 3 - klauzule społeczne przy czym:
KRYTERIA OBLIGATORYJNE:
1. CENA - max 70 pkt - cena (brutto) usługi gastronomicznej (podstawa wyliczenia dla jednej osoby: 2 obiady, 2 stałe serwisy kawowe)
liczba punktów oferty ocenianej = cena najniższa / cena oferty ocenianej x 70 pkt
KRYTERIUM FAKULTATYWNE:
2. Dodatkowe elementy serwisu kawowego (tj. 1. owoce, 2. ciasto, 3. soki, 4. słone przekąski) - każdy dodatkowy element w ilości właściwej dla ok. 16 uczestników.
Oferent otrzyma 5 punktów za każdy dodatkowy element serwisu kawowego spośród wskazanych przez Zamawiającego - maks. 20 punktów.
3. KLAUZULE SPOŁECZNE - 10 pkt - kryterium zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej
Punkty za kryterium ,,Klauzule społeczne" (tj. 10 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku do oferty zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Oferent zobowiązuje się do zatrudnienia wskazanej liczby osób nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, a także poddania się kontroli przez Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania wskazanej liczby osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby/osób.
W ramach niniejszego kryterium fakultatywnego Oferent może otrzymać 10 punktów. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Oferent zatrudni min. 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji zamówienia - 10 pkt.
Oferent nie zatrudni min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej przy realizacji zamówienia - 0 pkt.
CZĘŚĆ II - USŁUGA NOCLEGU I WYŻYWIENIA
100 pkt - maksymalna suma punktów przyznanych danej ofercie za kryteria obligatoryjne i fakultatywne tj. kryterium 1 - cena, kryterium 2 - odległość od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (adres: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno), kryterium 3 - klauzule społeczne przy czym:
KRYTERIA OBLIGATORYJNE:
1. CENA
Kryterium 1 - max 70 pkt - cena (brutto) wyżywienia oraz noclegu (podstawa wyliczenia dla jednej osoby: 1 kolacja, 1 nocleg ze śniadaniem)
liczba punktów oferty ocenianej = cena najniższa / cena oferty ocenianej x 70 pkt
2. ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE (adres: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno)
Kryterium 2 - max 20 pkt - odległość od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (adres: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno)
liczba punktów oferty ocenianej = odległość najmniejsza / odległość oferty ocenianej x 20pkt
Odległość lokalu od Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie obliczona na podstawie informacji podanych w Google Maps dla trasy pokonywanej pieszo.
KRYTERIUM FAKULTATYWNE:
3. KLAUZULE SPOŁECZNE
Kryterium 3 - 10 pkt - kryterium zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej
Punkty za kryterium ,,Klauzule społeczne" (tj. 10 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku do oferty zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Oferent zobowiązuje się do zatrudnienia wskazanej liczby osób nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, a także poddania się kontroli przez Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania wskazanej liczby osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby/osób.
W ramach niniejszego kryterium fakultatywnego Oferent może otrzymać 10 punktów. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Oferent zatrudni min. 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji zamówienia - 10 pkt.
Oferent nie zatrudni min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej przy realizacji zamówienia - 0 pkt.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
Adres
Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
322511021
Fax
322510985
NIP
6341087850
Tytuł projektu
System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP
Numer projektu
POWR.02.18.00-00-0095/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Iwona Kłosowicz, Witold Magryś
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(32) 25 11 021
Kod CPV:55000000-0
Numer dokumentu:1079671, śzcip.svlup .042.37 '2017 /4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: