Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18226732 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi ochrony
Organizator:Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,STARY LAS" Sp. z o.o
Adres: Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. starogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 775 09 90, fax. 58 775 03 80
Opis:świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las" w Starym Lesie
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony polegającej na wykonaniu stałej ochrony fizycznej obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las" Spółka z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, gm. Starogard Gdański.
Usługę ochrony należy wykonywać w sposób ciągły, całodobowo (w tym w dni wolne od pracy i święta) na terenie Zakładu o powierzchni 25,19 ha, ogrodzonego płotem
z trzema bramami wjazdu /wyjazdu na teren Zakładu.
Zamawiający oczekuje świadczenia usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las" Sp. z o. o.:
- w godzinach od 6:00 do 22:00 - wykonywanej przez jednego pracownika ochrony;
- w godzinach od 22:00 do 6:00 - wykonywanej przez dwóch pracowników ochrony;
Przez ochronę mienia i osób rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom i/lub mieniu, a także przeciwdziałające jego utracie, powstawaniu w nim szkody oraz działania niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Usługę ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu będą wykonywać pracownicy ochrony, którzy zapoznali się z zasadami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las" oraz ukończyli szkolenie z zakresu działania systemu telewizji przemysłowej i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), potwierdzone pisemnie, zgodnie z treścią Oświadczenia będącego załącznikiem do umowy.
Świadczenie usług ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu wykonywane będzie przez pracowników ochrony poprzez:
- ciągłą obserwację i kontrolę zainstalowanych w udostępnionym przez Zamawiającego
pomieszczeniu-posterunku systemów telewizji przemysłowej oraz
centrali sygnalizacji pożarowej - udostępnione pomieszczenie jest monitorowane w systemie online wraz z archiwizacją danych, nie mogą w nim przebywać osoby postronne, w tym także nieuprawnieni pracownicy Zamawiającego;
- okresowe (co 2-3 godziny), obchody terenu Zakładu (obiekty wraz z kwaterami, sprzęt, drogi, place, itp.), zgodnie z obowiązującym harmonogramem obchodu punktów kontrolnych realizowanych przy użyciu systemu Sevenguard; obchody terenu Zakładu realizowane zgodnie z obowiązującą trasą obchodu - punktów kontrolnych - przy użyciu systemu Sevenguard i obowiązującą listą sprawdzającą (tzw. checklistą);
- kontrolę stanu ogrodzenia z częstotliwością minimum raz na tydzień (w sobotę lub niedzielę), zgodnie z obowiązującą trasą obchodu (punktów kontrolnych zlokalizowanych na ogrodzeniu), realizowanych przy użyciu systemu Sevenguard i obowiązującą listą sprawdzającą (tzw. checklistą);
Dokonanie obchodu każdorazowo powinno być potwierdzone za pomocą urządzeń kontrolno-monitorujących będących na wyposażeniu Zamawiającego i zainstalowanych w wyznaczonych punktach kontrolnych na chronionym terenie. Obchody potwierdza się wpisem do Dziennik zmian oraz wypełnieniem listy sprawdzającej (tzw. checklisty).
2.2. Do zadań Wykonawcy będzie należało:
a. ochrona obiektów technologicznych, budynków, maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej i drogowej znajdujących się na terenie Zakładu wraz z ochroną pracowników spółki ,,Stary Las" przebywających na terenie Zakładu oraz wypełnianie zadań wynikających z treści niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania ochrony fizycznej wymaganej przez Zamawiającego w sposób zapewniający należyte zabezpieczenie osób i mienia;
b. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, opracowuje w terminie nie później niż 7 dni od podpisania umowy Instrukcję ochrony obiektów, która zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.
2.3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. powierzenia realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych im obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia;
b. zmiany, w uzasadnionych przypadkach, pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego;
c. zapewnienia pracownikom ochrony odpowiedniego wyposażenia, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, w tym co najmniej:
- jednolitego umundurowania służbowego;
- imiennych identyfikatorów;
- latarki;
- krótkofalówki (kompatybilnej z krótkofalówką PMR 446 o zasięgu 2km).
2.4. Czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez:
a. pracowników ochrony, całodobowo przez siedem dni w tygodniu;
b. koordynatora, przy czym nie może to być jeden z pracowników wskazanych w pkt. a.
2.5. Obowiązki pracowników ochrony:
1) w zakresie dozoru systemów alarmowego i monitoringu Zakładu, zobowiązany jest do:
a. wykonywania czynności ochrony obiektów i mienia, polegających na obserwowaniu terenu i obiektów oraz ich wnętrz, poprzez system zainstalowanych kamer a także
podejmowaniu właściwych czynności zapobiegających powstaniu lub likwidujących zagrożenia dla działalności Zamawiającego, w tym jakichkolwiek uszkodzeń mienia;
b. powiadamiania wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz odpowiednie służby o przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej i zagrożenia na chronionym terenie takich jak: awarie, pożar i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zagrożenie wybuchem, rabunek i inne wraz z jednoczesnym podjęciem działań zabezpieczających mienie Zamawiającego;
2) w zakresie bezpośredniej ochrony terenu Zakładu, zobowiązany jest do:
a. wykonywania obchodów chronionego terenu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ochrony obiektów;
b. zamykania wyznaczonych pomieszczeń;
c. dokonywania, w trakcie wykonywanych obchodów, sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzwi, okien, bram, itp. oraz każdorazowego powiadamiania uprawnionego pracownika Zamawiającego o nieprawidłowościach stwierdzonych w tym zakresie oraz podjętych działaniach zmierzających do zabezpieczenia zagrożonego miejsca;
3) w pozostałym zakresie, zobowiązuje się do:
a. należytego przechowywania powierzonych kluczy do chronionego /chronionych obiektów, ich wydawania oraz prowadzenia ewidencji kluczy wydawanych osobom upoważnionym;
b. prowadzenia Dziennika zmian, z uwzględnieniem szczegółowego zapisu przebiegu służby, w tym wszelkich informacji związanych z ewidencją klientów i gości Zakładu (datą, godziną, sprawą jaką dotyczy wizyta) oraz wpisem poleceń wydawanych przez osoby upoważnione;
c. zapoznania się z rozmieszczeniem i obsługą głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych i innych systemów monitorowania alarmów,
d. pełnej znajomości topografii chronionych obiektów i mienia,
e. znajomości urządzeń i systemów zabezpieczających obiekt oraz stałego doskonalenia umiejętności ich obsługi;
f. wykonywania innych, niewymienionych powyżej czynności zleconych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego pod warunkiem, że mieszczą się one w zakresie obowiązków stanowiących świadczenie usługi ochrony.
2.6. Koordynator ochrony zobowiązany jest do:
a. organizowania pracy pracowników ochrony,
b. przygotowywania harmonogramów dyżurów pracowników ochrony i przedkładania ich Zamawiającemu nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie ich obowiązywania (nie mniej niż miesięczny okres obowiązywania);
c. instruowania pracowników ochrony i kontrolowania wykonywanych przez nich zadań;
d. dokonywania interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jednostki;
e. przestrzegania ustalonego porządku w Zakładzie, organizowania oraz wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami, instrukcjami oraz innymi aktami normatywnymi, a przede wszystkim:
- przestrzegania tajemnicy służbowej,
- rzetelnego i sumiennego wykonywania pracy,
- przestrzegania obowiązującego czasu pracy,
- przestrzegania obowiązujących zasad BHP i ochrony ppoż;
f. informowania uprawnionej osoby Zamawiającego o stanie załatwionych spraw i napotykanych trudnościach;
g. kierowania uwagi na należytą dbałości o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące własność Zamawiającego, zapobiegania marnotrawstwu i kradzieży mienia, powiadamiania o wszelkiego rodzaju zauważonych nadużyciach na szkodę Zamawiającego;
h. wykazywania inicjatywy w działaniu oraz dążenie do maksymalnego i ekonomicznego wykorzystywania sił i środków przy wykonywaniu zadań;
i. znajomości urządzeń i systemów zabezpieczających obiekt oraz stałego doskonalenia umiejętności ich obsługi;
j. systematycznego szkolenia podległych pracowników ochrony w zakresie umiejętności obsługi urządzeń i systemów zabezpieczających, w szczególności systemów telewizji przemysłowej i sygnalizacji pożarowej, z pisemnym oświadczeniem tych pracowników potwierdzającym udział w szkoleniu;
k. realizacji innych zadań ochronnych wynikających z doraźnych poleceń wydawanych przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego.
2.7. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. zapewnienia ciągłości i szczelności (należytego stanu technicznego) ogrodzenia terenu wokół Zakładu;
b. udostępnienia oraz utrzymywania w stanie sprawności technicznej zainstalowanych na terenie Zakładu systemów sygnalizacji ppoż. oraz systemów telewizji przemysłowej, umożliwiających monitorowanie obiektów znajdujących się na chronionym terenie;
c. utrzymania zimowego dróg wewnątrzzakładowych;
d. zapewnienia oświetlenia wokół obiektów, na placach manewrowych, głównych drogach dojazdowych i przy otwartych zbiornikach;
e. zapewnienia pomieszczenia - posterunku na potrzeby realizacji zadań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
Miejsce i termin składania ofert: 8.5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godz. 9.00.
8.8. Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Otwarcie ofert:8.6. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 9.15, w Sali Konferencyjnej.
Termin składania:2019-11-07
Miejsce i termin realizacji:3. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
3.1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las" Spółka z o.o., Stary Las 9, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie.
Wymagania:2.8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
2.9. Zamawiający informuje, że zainteresowani Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca świadczenia usługi.
4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2142 ze zm.).

4.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi stałej fizycznej ochrony osób i mienia, przy czym każda usługa była świadczona całodobowo przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości każdej z tych usług 130.000 zł brutto.
4.3 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
a) minimum jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku koordynatora ochrony, posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2142 ze zm.);
b) minimum sześciu pracowników którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku pracownika ochrony.
Uwaga
Osoba wskazana do pełnienia funkcji koordynatora ochrony, o której mowa w pkt 4.3., lit a nie może być jednocześnie osobą pełniącą funkcję pracownika ochrony, o których mowa w pkt. 4.3., lit. b.
4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł.
Zamawiający zastrzega, że:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ocena spełnienia warunku dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych dokonywana będzie na podstawie oświadczenia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek w przypadku, gdy wykażą, że ponad 50% zatrudnianych przez każdego z nich pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
4.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa powinien zostać załączony do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4.6. W przypadku, jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.7. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w niniejszym rozdziale, ust 4.2-4.4 mogą być spełnione łącznie, warunek, o którym mowa w ust. 4.1
musi być spełniony samodzielnie przez co najmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie.
4.8. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie.
5. Wymagane dokumenty
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
5.1. aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2142 ze zm.);
5.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, (zał. nr 3 do Ogłoszenia);
5.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (zał.nr 4 do Ogłoszenia);
5.4. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 250 000,00 zł;
5.5. Oświadczenie Wykonawcy, że ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zał. nr 5 Ogłoszenia).
5.6. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. 5.1.-5.5. lub jeśli złożone dokumenty będą niekompletne, zawierały błędy, będą budzić wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez siebie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów jedynie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
5.7. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5.6. lub złożenia w wyniku wezwania dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy lub budzących wskazane wątpliwości, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
5.8. Dokumenty wymienione w pkt. 5.1.-5.5. muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
5.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.11. Zamawiający zaleca załączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w mniejszym paragrafie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty te i oświadczenia mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6. Kryteria i sposób oceny ofert
6.1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 60% (C)
2) termin płatności - 40% (T)
6.2. Sposób oceny ofert dla kryterium 1 - cena.
Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi w całym okresie obowiązywania umowy.
Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:
C = [CN / CR] x 60
C - suma punktów dla kryterium,
CN - najniższa oferowana cena,
CR - cena oferty badanej.
6.3. Sposób oceny ofert dla kryterium 2 - termin płatności:
zaoferowanie 14-dniowego terminu płatności - 0 pkt,
zaoferowanie 21-dniowego terminu płatności - 10 pkt,
zaoferowanie 28-dniowego terminu płatności - 20 pkt,
zaoferowanie 30-dniowego terminu płatności - 40 pkt.
6.4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+T
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach,
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
T - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium termin płatności.
W przypadku braku wskazania w ofercie informacji pozwalających na ocenę oferty w ramach kryterium 2, Wykonawca otrzyma w zakresie tego kryterium 0 punktów.
6.5 Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia było ustalone zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2177, z poźn. zm.,) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778), w szczególności nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.
6.6 Oferty, których cena będzie zawierała koszt wynagrodzenia niższy niż wymagany w ust 6.5, zostanie odrzucona.
6.7 Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska.
6.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
6.9 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.10 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny nie będące omyłkami rachunkowymi,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.11 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w ofercie Wykonawcy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6.12 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Udzielanie wyjaśnień w zakresie ogłoszenia
7.1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.
7.4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@starylas.pl.
Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą udostępniane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora oraz zamieszczone na stronie internetowej www.starylas.pl.
8. Sposób, miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.
8.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
8.2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
8.3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do Ogłoszenia wraz z załączeniem wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 5.1.-5.5. i zaleceniem, o którym mowa w pkt. 5.11.
8.4. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:
Oferta na świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,,Stary Las".
Nie otwierać przed 7 listopada 2019 r. godz. 9.15
8.7. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia zostaną odesłane wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania.
9. Informacje dodatkowe
9.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Termin związania ofertą może zostać wydłużony przez Zamawiającego lub Wykonawcę dodatkowo na okres kolejnych 30 dni.
9.3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zwarze umowę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
9.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.5 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@starylas.pl. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: