Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20648127 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
Organizator:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
Adres: Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Województwo / powiat: pomorskie, pow. sztumski
Państwo: Polska
Telefon / fax:55 640 63 95
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29879
Opis:"Siła Współpracy- rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum"

Część 1
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla uczestników projektu pn. ,,Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Usługą opieki wytchnieniowej zostaną objęci uczestnicy projektu z terenu Miasta i Gminy Sztum. W okresie od miesiąca lutego 2021 r. do miesiąca stycznia 2023 r. wsparciem zostanie objętych łącznie 4 opiekunów faktycznych (2 opiekunów x 2 edycje, gdzie jedna edycja trwa 12 miesięcy). Usługa polega na zapewnieniu opiekunom wsparcia w formie opieki wytchnieniowej polegającej na zastąpieniu opiekuna w sytuacji, gdy będzie on potrzebował np. skorzystać z rehabilitacji, załatwić sprawy osobiste czy po prostu odpocząć. Usługa świadczona będzie w łącznym wymiarze 1 440 h (60 h/ m-c x 12 m-cy x 2 edycje), przy czym usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku, a także w dni wolne od pracy wg potrzeb uczestników.
Liczba godzin zamówienia, z uwzględnieniem podziału na lata:
o 2021 rok: 660 godz.
o 2022 rok: 720 godz.
o 2023 rok: 60 godz.
Okres realizacji usługi z uwzględnieniem podziału na miesiące/lata:
o w okresie luty 2021 r.- styczeń 2022 r. dla 2 opiekunów faktycznych (I edycja)
o w okresie luty 2022 r.- styczeń 2023 r. dla 2 opiekunów faktycznych (II edycja)
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć w ilości uczestników i godzin pomiędzy latami.
W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszt dojazdu do uczestników projektu na terenie Miasta i Gminy Sztum w celu świadczenia przedmiotowej usługi. Z uwagi na charakter pracy miejsce realizacji usług będzie obejmowało miejsce zamieszkania uczestników oraz ich środowisko funkcjonowania na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotową usługę w dni robocze, a także soboty, niedziele i święta w godz.ch od 7:00 do 20:00 w uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu z Zamawiającym terminach.
Okres gwarancji
Nie dotyczy.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-08
Termin składania:2021-02-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
sztumski
Gmina
Sztum
Miejscowość
Sztum
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.02.02-22-0018/20 - Siła Współpracy- rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
2) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
3) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie (względnie przesunięcie) terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy np.:
a) problemami z rekrutacją uczestników do projektu (adresatów usług w ramach projektu),
b) nieobecnością uczestników podczas realizacji projektu/usługi, spowodowaną chorobą uczestników lub innymi wydarzeniami losowymi po stronie uczestników, którym Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec,
c) obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 skutkującej brakiem możliwości wykonania usługi,
d) wymaganiami instytucji pośredniczącej lub wdrażającej zgłaszającej uwagi do realizowanego projektu,
e) wprowadzenia zmian do wniosku lub umowy o dofinansowanie,
f) działaniami siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe Organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej lub elektronicznej o przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. W każdym przypadku przesunięcia, nie może ulec zwiększeniu liczba godzin świadczenia usług ponad dopuszczalny limit zmiany umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca dysponuje osobą (wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako osobę świadczącą usługę), która:
a) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
b) jest dyspozycyjna, w tym w godzinach popołudniowych i w weekendy;
c) nie jest zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020);
d) limit zaangażowania osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenie stanowiącego Załącznik nr 3. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje osobą (wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako osobę świadczącą usługę) z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy i/lub udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, w tym zawodowym lub wolontariackim.
Opis weryfikacji spełniania warunku:
Warunek dotyczący doświadczenia zweryfikowany zostanie na podstawie Załącznika nr 4 do formularza ofertowego. Oferent może dodatkowo przedłożyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-01
Data ostatniej zmiany
2021-02-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów dla kryterium C (PC) obliczona zostanie wg wzoru:
PC (liczba punktów) = Cnajniższa/Coferty_badanej * 70, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto.
Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
D- doświadczeniem osoby wykonującej usługę.
Liczba pkt dla kryterium D zostanie przyznana wg poniższego schematu:
- doświadczeniem do 1 r./0 pkt.
-doświadczenie pow. 1 r. do 3lat/10 pkt.
- doświadczeniem pow. 3 do 5 lat/20 pkt.
- doświadczeniem pow. 5 lat/ 30 pkt.
Oferent może uzyskać maks. 30 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paulina Błaszczykiewicz
tel.: 55 640 63 95
e-mail: p.blaszczykiewicz@mgopssztum.pl
Kod CPV:85312100-0
Numer dokumentu:2021-15318-29879
Źródło: Internet i własne
Załączniki: