Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19796514 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi rehabilitanta/ fizjoterapeuty
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Adres: Traugutta 6a, 95-200 Pabianice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pabianicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 215 66 60
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2597
Opis:Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu ,,Pracuś" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rehabilitanta/ fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w związku z realizacją projektu ,,Pracuś" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-09
Termin składania:2020-09-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
Gmina
Pabianice
Miejscowość
Pabianice
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.01-10-A003/19 - PRACUŚ
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na dzień sporządzania niniejszej dokumentacji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie wykształcenie wyższego magisterskiego na kierunku rehabilitacja/ fizjoterapia, oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w formie zatrudnienia, stażu, praktyk zawodowych lub wolontariatu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Osoby nie mogą być powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-01
Data ostatniej zmiany
2020-09-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1.cena oferty brutto - 60% co odpowiada 60 pkt;
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2.doświadczenie w zawodzie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami - 30% co odpowiada 30 pkt;
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3.klauzula społeczna - wynagrodzenie pracownika wyższe o min. 20% niż wymagane ustawowo - 10% co odpowiada 10 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ewa Popielas
tel.: 42 215 66 60
e-mail: e.popielas@pcpr-pabianice.pl
Kod CPV:85142100-7
Numer dokumentu:2020-2586-2597, 1/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: