Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-26
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi składu i druku czasopisma
Organizator:Urząd Gminy Czernichów
Adres: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. krakowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 500-196-148
E-mail:
Opis:Gmina Czernichów zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Świadczenie usługi składu i druku czasopisma ,,Orka" - 5 numerów
(od 1 czerwca 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gazeta wydana będzie 1 raz na 2 miesiące w nakładzie 2 500 egzemplarzy, składać się będzie z 28+4 stron w pełnym kolorze formatu A4, na papierze kredowym, gramatura papieru 115 g, każdy pojedynczy egzemplarz gazety będzie zszyty dwoma zszywkami.
Zamówienie obejmuje wykonanie usług w następującym zakresie:

2.1 sprawdzenie i korekta drukarska materiałów przekazanych przez Redaktora w formie elektronicznej;

2.2 zaprojektowanie i przygotowanie układu graficznego Gazety z zachowaniem formatu, liczby stron oraz innych cech Gazety, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, zgodnie ze wskazówkami Redaktora;

2.3 wykonanie składu Gazety, z zapewnieniem możliwości udziału osobistego Redaktora w procesie składania;

2.4 sporządzenie wydruku próbnego Gazety w formie dokumentu elektronicznego - PDF i przekazanie go Redaktorowi i Zamawiającemu;

2.5 przygotowanie zatwierdzonej przez Zamawiającego i Redaktora Gazety do druku w postaci składu komputerowego w formacie PDF- A4 matrycy drukarskiej;

2.6 naniesienie poprawek zgodnie z dyspozycją Redaktora i Zamawiającego oraz sporządzenie ostatecznej wersji Gazety;

2.7 przekazanie do druku Gazety kompletu zaakceptowanych przez Redaktora i Zamawiającego materiałów w pliku uzgodnionym z drukarnią,

2.8 wykonanie usługi poligraficznej - druk i oprawa miesięcznika ,,Orka", zwanego dalej Gazetą, zapakowanie i oznakowanie nakładu Gazety;

2.9 wykonanie druku, zapakowanie i oznakowanie nakładu numeru Gazety nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania kompletu materiałów do druku Gazety przez Zamawiającego.

2.10 wykonany nakład Gazety zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego;

2.11 nakład zostanie zapakowany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi;

2.12 odbiór nakładu zostanie potwierdzony przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną na dokumencie wydania.

2.13 koszt składu gazety wynosi 23% VAT, a koszt druku gazety wynosi 5% VAT.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

w wersji elektronicznej na adres: dorota.machaczka@czernichow.pl
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie: od 1 czerwca 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw.
warunków:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent może złożyć jedną ofertę;
Oferta winna być złożona na załączonym, zgodnym co do treści, formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:

a) Cena 100 % (C);

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punkty przyznawane za kryterium ,,cena" będą liczone według następującego wzoru:

Cena (C) = (Cn / Cb) x 100 pkt

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,cena";

Cn - cena oferty o najniższej cenie;

Cb - cena oferty badanej.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia opisane w rozdz. I zapytania ofertowego.
DODATKOWE INFORMACJE:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w sposób podanych poniżej : w wersji elektronicznej na adres: dorota.machaczka@czernichow.pl
Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu/umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: inspektor Dorota Machaczka, e-mail: dorota.machaczka@czernichow.pl, tel. 500-196-148
Numer dokumentu:SW.056.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: