Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26174727 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi sprzątania budynku
Organizator:Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Małopolskiego
Adres: Mościckiego 10, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14 68-86-530.
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Świadczenie usługi sprzątania
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie przy
ul. Mościckiego 10".
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: opisany w załączniku A -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 27 listopada 2023 r. godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: PSSE w Tarnowie Ul. Mościckiego 10 - dziennik podawczy.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.
Termin składania:2023-11-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 01 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: najniższa cena z możliwością dokonania odpisu na PFRON.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VIII. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
IX. Każdy Wykonawca składa oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków oraz odpowiednie dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik nr 1). Zamawiający zobowiązuje się płacić za usługę sprzątania w formie ryczałtu miesięcznego. Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
c) wykaz wykonanych lub wykonywanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w całym okresie prowadzonej działalności usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku należy udokumentować wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług, polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiektach -jednostkach leczniczych m.in. w laboratorium, (załącznik nr 3) wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z charakterystyką budynku oraz przeprowadzonej wizji lokalnej budynku - załącznik nr 4,
e) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (usługa sprzątania i utrzymania czystości),
f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEiDG,
g) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5,
h) klauzula obowiązku informacyjnego, stanowiący załącznik nr 6.
X. Wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą winny być czytelne, aktualne i podpisane przez uprawnione osoby. Kserokopie dokumentów składanych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. W sytuacji, gdy porozumiewanie się będzie następowało za pomocą faksu strona, która otrzymuje dokument zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do bezzwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Termin związania ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Do oferty winny być dołączone inne wymagane dokumenty. Ofertę podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy należy umieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie oferta na ,,Świadczenie usługi sprzątania budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10" -nie otwierać przed dniem 27.11.2023r. godz. 10:00". Na kopercie należy dodatkowo umieścić adres Wykonawcy, by w przypadku złożenia oferty po terminie można było odesłać ją nadawcy. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Osoba występująca w imieniu Wykonawcy dołącza dokument upoważniający do występowania w jego imieniu. Strony oferty należy ponumerować.
XVI. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną (możliwość dokonania odpisu na PFRON). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie i zawierać podatek VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przez okres obowiązywania umowy cena nie może ulec zmianie.
XVII. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór przedkłada się w załączeniu. Termin podpisania umów zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Burchart - tel. 14 68-86-530.
Numer dokumentu:EAA.272.1.47.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: