Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24096083 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku
Organizator:POWIAT ZIELONOGÓRSKI
Adres: ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
NIP:PL9730588217
E-mail:
Opis:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy Ul. Podgórnej 5 w 2023 roku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy Ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być objęta ochroną ubezpieczeniową. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.powiat-zielonogorski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal,
zamowienia@powiat-zielonogorski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl
z zastrzeżeniem złożenia oferty, którą należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu/ePUAP za pomocą
formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularza do
komunikacji".
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę (godz./minuta) ich przekazania na ePUAP. Na wypadek
jakichkolwiek wątpliwości za datę przekazania Zamawiającemu korespondencji elektronicznej:
1) oferty, oświadczeń, dokumentów lub innego rodzaju informacji, składanych Zamawiającemu w
niniejszym postępowaniu za pośrednictwem mini Portal i ePUAP - przyjmuje się datę (godzinę/minutę)
ich przekazania na ePUAP (potwierdzenie z serwera pocztowego Zamawiającego);
2) oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub innego rodzaju informacji przesyłanych (jako
dopuszczone stosownie do poniższych postanowień) również za pośrednictwem e-mail
Zamawiającego - przyjmuje się datę (godzinę/minutę) ich odbioru (odbioru wiadomości e-mail) przez
serwer pocztowy Zamawiającego.
7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
8.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia@powiat-zielonogorski.pl (nie dotyczy oferty oraz załączników do oferty).
9.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub numerem przedmiotowego postępowania.
10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamowienia@powiat-zielonogorski.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie... Ograniczenie znaków w Ogłoszeniu ciąg dalszy w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Niniejsze postępowanie łączy się z przetwarzaniem
danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwane
dalej w skrócie ,,RODO".
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej ,,danymi osobowymi"), mogą dotyczyć
tak samego Wykonawcy będącego osobą fizyczną (w tym również Wykonawcy, który prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych niż Wykonawca osób fizycznych - jeżeli ich dane
znajdą się w składanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania (lub w związku z tym
postępowaniem) dokumentach, w szczególności w:
1) ofercie (np. dane osób podpisujących ofertę, dane osób do kontaktu z Zamawiającym);
2) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w wykonaniu postanowień SWZ;
3) ewentualnych innych oświadczeniach lub innych dokumentach składanych wraz z ofertą (w
szczególności pełnomocnictwie/pełnomocnictwach);
4) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w związku z przygotowaniem, zawarciem lub
wykonaniem umowy o zamówienie.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zastosowanie ma
RODO oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 t.j. z dnia
2019.09.19).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1); dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest : Starosta Zielonogórski, Ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, dane kontaktowe: tel. 68 452 75 75, fax. 68 452 75 00, e-mail: zamowienia@powiatzielonogorski.
pl,
2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiat-zielonogorski.pl, tel. 68 452 75 11,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym we
wskazanym wyżej trybie,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA!
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); Ograniczenie znaków w Ogłoszeniu
ciąg dalszy w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-11-03 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://epuap.gov.pl/wps/portal
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 09:00
Termin składania:2022-11-03
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 z
dopiskiem ,,Wadium do postępowania pn. ,,Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania
czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w 2022
roku" - Znak sprawy: OR. 273.38.2022".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na wyżej wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone wraz z ofertą w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) wskazanie Beneficjenta, którym jest: Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona
Góra;
2) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz znak sprawy
przedmiotowego postępowania;
3) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
4) kwotę i termin ważności gwarancji lub poręczenia przy czym z jego treści powinno
jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium a termin
obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowały swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.273.38.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być objęta ochroną ubezpieczeniową. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym postępowaniu na
podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wag):
,,Cena" - waga 60%
,,Czas reakcji" - waga 40%
2. Ilość punktów (Pc) w ramach kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------------------ x 100 x 60%
Cbad
gdzie: Pc - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60,00 pkt.
3. Ilość punktów (Pcr) w ramach kryterium ,,czas reakcji", zostaną obliczone wg poniższego
zestawienia:
Pcr - ilość punktów uzyskanych w kryterium czas reakcji
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji do 0,5h włącznie od momentu zgłoszenia - 40 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 0,5h do 1h włącznie od momentu zgłoszenia
- 30 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 1h do 1,5h włącznie od momentu zgłoszenia -
20 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 1,5h do 2h włącznie od momentu zgłoszenia -
10 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 2h od momentu zgłoszenia - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 40,00 pkt.
Uwaga: maksymalny zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji nie może być dłuższy niż 3h. W
przypadku zadeklarowania czasu reakcji powyżej 3h Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z
SWZ.
4. Oceniając ofertę Zamawiający będzie brał pod uwagę kryteria zadeklarowane przez Wykonawcę w
Formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w ramach kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) w
oparciu o podane kryteria wyboru, zgodnie ze wzorem: P = Pc + Pcr.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, spełniającej warunki określone w SWZ, w oparciu o
określone kryteria oceny ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia), jeżeli wykaże, że
wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2
usługi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, odpowiadające co do rodzaju
przedmiotowi zamówienia, tj. sprzątania pomieszczeń biurowych o łącznej pow. nie mniejszej niż
2.000 m2 - potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wzór wykazu usług - załącznik nr 7 do SWZ.
Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się
łączne spełnianie tego warunku przez Wykonawców.
W odniesieniu do Wykonawcy który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek musi
być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
2)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ na potwierdzenie warunku
określonego w pkt. VIII ust. 2. 4);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć:
1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale
IX ust. 1 SWZ;
2)Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 3 do
SWZ (jeżeli dotyczy);
3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
- załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
4)oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ - załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli
dotyczy);
5)dowód wniesienia wadium - w przypadku złożenia w formie innej niż w pieniądzu,
6)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z
Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
7)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 z
dopiskiem ,,Wadium do postępowania pn. ,,Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania
czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w 2022
roku" - Znak sprawy: OR. 273.38.2022".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na wyżej wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone wraz z ofertą w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) wskazanie Beneficjenta, którym jest: Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona
Góra;
2) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz znak sprawy
przedmiotowego postępowania;
3) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
4) kwotę i termin ważności gwarancji lub poręczenia przy czym z jego treści powinno
jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium a termin
obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowały swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie
z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany, zawiera załącznik nr 5 do
SWZ - Wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym postępowaniu na
podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wag):
,,Cena" - waga 60%
,,Czas reakcji" - waga 40%
2. Ilość punktów (Pc) w ramach kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------------------ x 100 x 60%
Cbad
gdzie: Pc - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60,00 pkt.
3. Ilość punktów (Pcr) w ramach kryterium ,,czas reakcji", zostaną obliczone wg poniższego
zestawienia:
Pcr - ilość punktów uzyskanych w kryterium czas reakcji
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji do 0,5h włącznie od momentu zgłoszenia - 40 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 0,5h do 1h włącznie od momentu zgłoszenia
- 30 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 1h do 1,5h włącznie od momentu zgłoszenia -
20 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 1,5h do 2h włącznie od momentu zgłoszenia -
10 pkt
Pcr - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 2h od momentu zgłoszenia - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 40,00 pkt.
Uwaga: maksymalny zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji nie może być dłuższy niż 3h. W
przypadku zadeklarowania czasu reakcji powyżej 3h Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z
SWZ.
4. Oceniając ofertę Zamawiający będzie brał pod uwagę kryteria zadeklarowane przez Wykonawcę w
Formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w ramach kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) w
oparciu o podane kryteria wyboru, zgodnie ze wzorem: P = Pc + Pcr.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, spełniającej warunki określone w SWZ, w oparciu o
określone kryteria oceny ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-12-02
Kod CPV:90910000-9, 90919200-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00409368, OR.273.38.2022
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2022-10-25
Załączniki: