Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19847725 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi szkolenia indywidualnego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
Adres: Pocztowa 6, 48-100 Głubczyce
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:774852037
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4568
Opis:Projekt pt.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VI)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu ,,prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz rzeczy" dla jednej osób bezrobotnej.
2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego wykonującego przewóz drogowy.
3. Szkolenie zakończy się wydaniem przez jednostkę szkoleniową:
? zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Dokument musi zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,
a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie,
? świadectwo kwalifikacji zawodowej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. 2017 poz. 151 z późn. zm.)
4. Minimalny program szkolenia musi obejmować zagadnienia zgodne z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016r. (Dz. U. 2018r. poz. 1885) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. 2017 poz. 151
z późn. zm.)
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2020. Rozpoczęcie i realizacja szkolenia uwarunkowane będzie również od aktualnej sytuacji w związku z COVID-19. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia wynikająca z ograniczeń związanych z epidemią COVID-19
Egzaminy (jeden na prawo jazdy i jeden na kwalifikacje wstępną przyspieszoną) zostaną przeprowadzone w terminie do 4 tygodni od daty zakończenia szkolenia.
6. Wymagana liczba godzin zegarowych - 190
Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem średnio nie mniej niż 25 godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika szkolenia w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Jeśli szkolenie odbywa się na przełomie miesięcy minimalna liczba godzin w każdym miesiącu powinna wynosić nie mniej niż 25 godzin zegarowych . Przez godzinę zegarową szkolenia rozumie się 60 minut zegarowych obejmujące zajęcia edukacyjne w wymiarze 45 minut oraz 15 minutową przerwą. Zamawiający nie dopuszcza kumulowania przerw w szczególności na zakończenie dnia zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów kształcenia z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia mających trudności w opanowaniu materiału.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom w trakcie szkolenia:
? warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w momencie jego rozpoczęcia z uwagi na stan epidemii związany
z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
? pomieszczeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programu szkolenia,
? materiałów dydaktycznych, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność każdego uczestnika szkolenia tj.: notes, długopis oraz tematyczny podręcznik lub skrypt w ramach kosztów szkolenia.
8. Miejsce szkolenia: powiat głubczycki
Dopuszcza się możliwość zorganizowania zajęć w ruchu drogowym oraz na płycie poślizgowej poza terenem powiatu.
9. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestnika szkolenia do egzaminu zewnętrznego oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Pracy
o dacie i godz. egzaminu. Instytucja szkoleniowa musi zlecić przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i kwalifikacje wstępną przyspieszoną- przewóz rzeczy, poprzez wniesienie opłaty za pierwszy egzamin państwowy i uwzględnić jego koszty w koszcie szkolenia.
10. Wykonawca oznaczy logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zarówno miejsce odbywania się zajęć, dokumentacji szkoleniowej jak i wszystkich materiałów dydaktycznych przygotowanych dla każdego uczestnika.
11. Postępowanie jest realizowane w ramach Projektu pt.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VI)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-18
Termin składania:2020-09-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
głubczycki
Gmina
Głubczyce
Miejscowość
Głubczyce
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.01.01-16-1P05/19 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VI)
Warunki zmiany umowy
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wg projektu stanowiącego załącznik nr 8 w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w zakresie:
a) personelu, niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak przy zachowaniu identycznych albo zbliżonych kwalifikacji wykładowców wymienionych w ofercie.
b) miejsca prowadzenia szkolenia, niezwłocznie na pisemny Wniosek Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednakże przy zachowaniu siedziby miasta i takich samych albo zbliżonych warunków, które zostały przedstawione w ofercie,
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować zamawiającego- na piśmie- o fakcie zaistniałych zmian.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca posiada aktualny wpis na 2020r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia i wykaże, że
w okresie prowadzenia działalności wykonał należycie co najmniej 1 usługę dla grupy minimum 5 osób w zakresie jakiego dotyczy zamówienie. Wykonawca przedstawi wykaz usług zgodny z treścią załącznika nr 3 oraz załączy dokumenty potwierdzające, że szkolenia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie dostępu do sprzętu oraz pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia teoretyczne szkolenia zgodnie z treścią załącznika nr 4. Wykonawca udokumentuje posiadanie prawa w terminie realizacji zamówienia do dysponowania zasobami. Mogą to być w szczególności pisemne zobowiązania lub oświadczenia dot. pomieszczeń, wyposażenia pomieszczeń, pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu, maszyn lub urządzeń dostępnych Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia. Sale szkoleniowe oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, reżimu sanitarnego oraz zasad postępowania w związku z epidemią COVID-19,
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca winien przedstawić wykaz osób zgodnie z treścią załącznika 5, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz udokumentują prawo do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Będą to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub kierunkowe wykształcenie bądź uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) formularz ofertowy- załącznik nr 1
b) program szkolenia zgodnym z załącznikiem nr 2
c) preliminarz kosztów- załącznik nr 6
d) harmonogram- załącznik nr 7
e) projekt umowy -załącznik nr 8
f) wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wraz z suplementem,
g) certyfikaty jakości usług,
h) stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-10
Data ostatniej zmiany
2020-09-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
a) Kryterium ceny - 80 %- zgodnie z zapytaniem ofertowym
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium jakości - 20 %- zgodnie z zapytaniem ofertowym
Kontakt:Osoby do kontaktu
Małgorzata Karaczan
tel.: 774852037
e-mail: opgl@praca.gov.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:2020-2712-4568, CAZ-4441-OF-8-1/MKa/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: