Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi szkoleniowej
Organizator:Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR"
Adres: ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 602884077
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR":
Nazwa szkolenia Liczba godzin Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe) Liczba osób Miejsce szkolenia Dodatkowe informacje

Kurs MicrosoftExcel Min. 30 - grupowe z możliwością dołączenia do otwartej grupy szkoleniowej 2 - Olsztyn (sala zapewniona przez Wykonawcę)
- Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

Zapewnienie usługi szkoleniowej - Kurs Microsoft Excelprzez Wykonawcę posiadającegoaktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonegoprzez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).
Przeprowadzenie szkolenia dla 2 uczestników/czek projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosimin. 30godzin. Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia wynosi 60 min.
Zrealizowanie programu szkolenia składającego się z modułów:

- Praca z aplikacją
- Komórki. Arkusze
- Formuły i Funkcje. Formatowanie
- Wykresy i diagramy. Formatowanie
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia13.02.2019 do godziny 23.59.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres: dawid.ostasz@far.org.pl
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
Termin składania:2019-02-13
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa rozpocznie się nie później niż 20.02.2019 a zakończy się najpóźniej 15.03.2019
MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt.1.
Wymagania:Wykazanie wiedzyi doświadczeniaWykonawcyw zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), którychprzedmiotem była usługa tożsama zprzedmiotemzamówienia.Oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w zbliżonym zakresie czasowym.Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenieorazdysponuje potencjałem technicznym.Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2latazwiązane z tematyką, której dotyczyć będzie szkolenie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1.1do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Jeżeli potwierdzenie 2-letniego doświadczenia osoby prowadzącej nie wynika bezpośrednio z Wykazu doświadczenia Wykonawcy, należy je uzupełnić stosownymi referencjami.
Zweryfikowanie uzyskanych przez Uczestników/czki szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenie -przeprowadzenie egzaminu.Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonychcertyfikatem.

6. Przedstawienie poniżej wymienionej dokumentacji, dołączonej jako załącznik do umowy na zakończenie szkolenia:
- lista obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego
- zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji
7. Wykonawca będzie dysponował odpowiednim pomieszczeniem dostosowanym do osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniającego odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe.

ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty w kwestiifaktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczbyuczestnikówszkolenia, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;
3. Oferentów, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

- jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
- dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
- ofertazłożona na formularzu oferty,
- wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.1. do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
- szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.2. do Formularza oferty)
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
Uwagi:KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:

cenaofertowa brutto- 90 %,
wiedzai doświadczenie Wykonawcy - 10%(zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do formularza oferty).

SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
Kryterium nr 1 - cena ofertowa brutto(C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanieobliczonana podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 90 pkt.
cena brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 - wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
- 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia i w zbliżonym zakresie czasowym. Oferentzałącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, faktura).
Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.
Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
- usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
- usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
- nie załączono dowodupotwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
- istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodempotwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
- dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
- usługa zostaławykonanaprzez inne podmioty (podwykonawców),
- wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P= C + D
gdzie:
P - oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C - oznacza liczbę punktów przyznanąw ramach kryterium nr 1 - cenaofertowa brutto,
D - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 - doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
- braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
- znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
- uchylania się przez Wykonawcę w zawarciu umowy z Zamawiającym.

NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:

- braku ofert,
- braku ofert spełniających kryteria wyboru,
- złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
- inne.

UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, nie później niż do końca upływu terminu związania Ofertą, pod rygorem unieważnienia postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
-terminu realizacjiumowy,
- harmonogramu realizacji umowy,
- ostatecznej liczby osób uczestniczących,
- zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
- zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZUw ramach projektu pt. ,,Kompleksowa aktywizacja zawodowa osóbzniepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia".

UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR" do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR" może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Kontakt:OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Dawid Ostasz e-mail:dawid.ostasz@far.org.pl telefon: 602884077
Kod CPV:8050000-9
Numer dokumentu:4/WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Źródło: Internet i własne
Załączniki: