Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15310984 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi transportu polegającej na przewozie uczniów
Organizator:Gmina Inowrocław
Adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 (52) 35 55 869
E-mail:
Opis:zapraszamy do złożenia ofert cenowych na:
,,Świadczenie usługi transportu polegającej na przewozie uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku na wyjazd edukacyjny z doradztwa zawodowego"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: usługa transportowa
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu polegającej na przewozie uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku na wyjazd edukacyjny z doradztwa zawodowego;
2.Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
a) Transport obejmuje następujące trasy:
l.p. termin trasa godziny odjazdu liczba pasażerów
1. 18.05.2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku, Sławęcinek 12 - ,,Piast - Mar" Marek Margielewski, Balczewo 46 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku, w Sławęcinku, Sławęcinek 12 9.30 ze szkoły 12.00 z ,,Piast -Mar" 49
b) Zamawiający nie pokrywa kosztów autostrad, parkingów, itp. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
a) Posiadają zdolność techniczną i zawodową, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (aktualna licencja, certyfikat kompetencji zawodowych);
b) Posiadają dostępne w celu realizacji zamówienia autokary. Stan techniczny pojazdu musi spełniać wszelkie wymogi i standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy muszą być sprawne, w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonanie niniejszego zamówienia, spełniać obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania stosownych służb w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu;
c) Skierują do wykonania zamówienia osoby odpowiednio wykwalifikowane, które posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe; Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
III. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w formie skanu formularza cenowo-ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: cuo.gmina.inowroclaw@wp.pl lub w formie pisemnej w Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, w terminie do 8 maja 2018 r. do godz. 12:00. Decydującą jest data wpływu do Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław.
Termin składania:2018-05-08
Wymagania:VI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Cena wymieniona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
VII. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: cena brutto wykonania usługi -100%
VIII. Informacje o formalnościach
1. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle protokół z przeprowadzonego postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tyt. odwołania lub unieważnienia postępowania.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Joanna Maj-Kopińska - Inspektor w Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław - tel. (52) 35 55 869, pok. 27.
Numer dokumentu:CUO.260.16.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: