Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16004486 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi w zakresie szkolenia z prawidłowej eksploatacji urządzenia rentgenowskiego
Organizator:Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 52 12 888
Opis:Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie szkolenia z prawidłowej eksploatacji urządzenia rentgenowskiego XIS-5335.
Biuro Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usługi związanej ze szkoleniem z prawidłowej eksploatacji urządzenia rentgenowskiego XIS-5335będącego na wyposażeniu Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku znajdującym się na terenie Warszawy.

I. Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Przeprowadzeniu szkolenia dla 50 funkcjonariuszy Służby Więziennej podzielonych na pięć grup w pięciu różnych terminach.
2. Zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:
- Prawidłowa obsługa i eksploatacja urządzenia.
- Zasady BHP.
- Analiza, interpretacja obrazu, sytuacje awaryjne itd.
- Podstawowe informacje o zagrożeniu wynikającym z narażenia na promieniowanie jonizujące.
3. Na koniec szkolenia każdy z funkcjonariuszy powinien dostać imienny certyfikat
potwierdzający udział w szkoleniu.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin składania ofert
Zamawiający wyznacza termin składania dokumentów do dnia 14.09. 2018 r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-09-14
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji usługi: wszystkie szkolenia powinny się odbyć do 30.11.2018 r.
Wymagania:IV. Wymagania niezbędne:
Minimum trzy letnie doświadczenie ze szkoleń i obsługi urządzeń rentgenowskich.

Szkolenia będą prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub przez osoby przeszkolone przez inspektora ochrony radiologicznej w zakresie wykonywania pomiarów.

Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

W ofercie wyszczególnione powinny być koszty związane z kosztem szkolenia jednego funkcjonariusza, a także sumaryczny koszt szkolenia wszystkich pracowników.

V. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej
w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z dopiskiem ,,Konkurs Wydziału Ochrony".
Uwagi:III. Kryteria oceny
- Cena oferty 100%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: