Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczeniu usług utrzymania zieleni na terenie miasta
Organizator:Gmina Murowana Goślina
Adres: plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:631258595 (Gmina) Telefon (+48) 61 8923 600 Faks (+48) 61 8122 140
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia oraz zakres usługi
2.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zieleni tj. koszeniu mechanicznym traw z terenów
płaskich i skarp m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina,
2.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
Należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
Propozycja cenowa dla zadania pn. ,,Świadczeniu usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nie otwierać do dnia 28 lutego 2018 r. do
godz. 10:00"
Ofertę należy złożyć w terminie do 28 lutego 2018 roku do godz. 10:00
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2Q18 r., do godz. 10.00 pisemnie w Kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9,62-095 Murowana Goślina.
Termin składania:2018-02-28
Wymagania:a. cena netto i brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
b. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
c. ma obejmować całość zapytania,
d. oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez
oferenta,
e. za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie, którego
wysokość zostanie wyliczona w sposób następujący: ryczałt miesięczny zostanie podzielony przez liczbę dni
miesiąca, a następnie pomnożony przez dni, przez które umowa będzie obowiązywała.
3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena -100%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
Ostateczny zakres robót i wartość prac będzie ustalona po wyborze wykonawcy.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Zleceniobiorca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Gmina może odstąpić od wyboru wykonawcy i złożenia zamówienia bez podania przyczyn.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: