Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Szacowanie wartości zamówienia
Organizator:Służba Ochrony Państwa w Warszawie
Adres: Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 606 59 18, 22 606 59 37
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/516516
Opis:W57/2021 Szacowanie wartości zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup i montaż sygnałów uprzywilejowania do pojazdów BMW X5 Zakup i montaż trzech kompletów sygnalizacji uprzywilejowania zgodnej z opisem w załączniku nr 1
Sygnały BMW X5.pdf
3 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 32
Podchorążych 32
00-463, Warszawa
2 Montaż radiotelefonów do pojazdów BMW X5 Montaż trzech kompletów radiotelefonów zgodnie z opisem w załączniku nr 1
Radiotelefon BMW X5. [...].pdf
3 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Zakup i montaż sygnałów uprzywilejowania do pojazdów Mercedes-Benz VITO Zakup i montaż czterech kompletów sygnalizacji uprzywilejowania zgodnej z opisem w załączniku nr 2
Sygnały Vito.pdf
4 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 Montaż radiotelefonów do pojazdów Mercedes-Benz VITO Montaż czterech kompletów radiotelefonów zgodnie z opisem w załączniku nr 2
Radiotelefony Vito.p [...].pdf
4 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
5 Zakup i montaż sygnałów uprzywilejowania do pojazdów Mercedes-Benz V-Klasse Zakup i montaż dwóch kompletów sygnalizacji uprzywilejowania zgodnej z opisem w załączniku nr 3
Sygnały V-klasse.pdf
2 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
6 Montaż radiotelefonów do pojazdów Mercedes-Benz V-Klasse Montaż dwóch kompletów radiotelefonów zgodnie z opisem w załączniku nr 3
Radiotelefon V-Klass [...].pdf
2 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516516
Składania : 11-10-2021 12:00:00
Termin składania:2021-10-11
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, Warszawa 00-463 informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Kontakt w sprawie wizji lokalnej: 22 606 59 18 lub 22 606 59 37
Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty Netto 130 000 PLN.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Związanie z ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Wizja lokalna - Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego w dniach wcześniej ustalonych telefonicznie.
6 Montaż - Możliwość dostarczenia pojazdów przez Zamawiającego w obrębie 50km od siedziby Zamawiającego. Proszę wpisać "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Służba Ochrony Państwa
Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 516516, W57/2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: