Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenia grupowe
Organizator:Spółdzielnia Socjalna "Pasja"
Adres: Ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:585729408 Fax 585729409
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe) wynikające z IPD
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Przeprowadzenie ,,Szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe)" dla uczestników projektu pn. ,,Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach", nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa".
Cel zamówienia
Celem szkolenia z zakresu podanych tematów jest uzyskanie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności, które przygotują ich do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Przedmiot zamówienia
Usługa przeprowadzenia ,,Szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe) wynikające z IPD" obejmuje:
a) Realizację szkoleń 1-dniowych dla każdego z 26 uczestników projektu (w podziale na grupy w zależności od ilości chętnych na dane szkolenie, każdy uczestnik musi odbyć 5 szkoleń);
b) Przeprowadzenie ,,Szkolenia grupowe (ogólne/podstawowe) wynikające z IPD" dla uczestników projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego:
- ilość godzin dydaktycznych każdego szkolenia- 8;
c) Prowadzenie dokumentacji szkolenia - dzienniki zajęć, listy obecności, test egzaminacyjny zawierający wszystkie poruszane tematy, zaświadczenie o ukończeniu każdego ze szkolenia;
d) Przygotowanie i przeprowadzenie testu egzaminacyjnego na zakończenie szkoleń, w celu zweryfikowania poziomu wiedzy uczestników szkolenia.
e) Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia max.8 stron.
f) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego programu szkoleń obejmującego 104 godziny dydaktyczne, których Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji (w wersji elektronicznej lub osobiście) Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy.
g) Zakres tematyczny każdego ze szkoleń:
o Bezpieczeństwo i higiena pracy- 2 grupy,
o Kadry i Płace- 2 grupy,
o Nowoczesne techniki sprzedaży- 1 grupa,
o Ochrona danych osobowych- RODO- 2 grupy,
o Prawa i obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i US- 2 grupy,
o Bezpośrednia obsługa klientem- 2 grupy,
o Skuteczna negocjacja z klientem- 1 grupa,
o Media społecznościowe w biznesie- 1 grupa.
h) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia i przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych (pendrive lub płyta CD)
i) Szkolenia, które mają dwie grupy muszą zostać przeprowadzone w jednym dniu w dwóch salach szkoleniowych.
j) Przekazywanie zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
k) Poprawne oznakowanie wszelkich prezentacji, materiałów i dokumentów opracowanych w ramach prowadzonych zajęć szkoleniowych i sprawozdawczości, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty prosimy dostarczać pocztą, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres korespondencyjny w terminie nie później niż do dnia 19.06.2018 r. Oferty, które nie zostaną dostarczone w wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Adres korespondencyjny:
Spółdzielnia Socjalna ,,Pasja",
Ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy
adres e-mail: pasja.kartuzy@wp.pl
z dopiskiem:
Oferta na ,,Przeprowadzenie ,,Szkolenia grupowe (ogólne/podstawowe) wynikające z IPD" dla uczestników projektu pn. ,,Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach".
Ocena ofert nastąpi w dniu 20.06.2018r.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pasja.kartuzy@wp.pl
Termin składania:2018-06-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Kartuzy
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: od 21.06.2018r. do 04.07.2018r. Godziny prowadzenia zajęć zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą, ale muszą się zacząć najpóźniej od godz. 8.30.
Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia (podczas szkoleń, w których zaplanowane są 2 grupy Wykonawca musi dysponować 2 osobami zdolnymi do wykonania danego szkolenia):
Wykonawca wykonujący usługę samodzielnie, bądź osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie podanych szkoleń:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 50 godzin doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń w zakresie tematów podanych w zapytaniu ,,Szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe) wynikające z IPD" w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
Dodatkowe warunki
Wykonawcy składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać za dane kryterium
1. Cena 60% 60 pkt.
2. Doświadczenie Wykonawcy 40% 40 pkt.
- Ocena ofert w zakresie kryterium ,,cena" (wartość brutto szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe) wynikające z IPD za 1 dzień):
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------------- X 60 pkt. = Liczba punków za kryterium
Cena oferty badanej
- Ocena ofert w zakresie kryterium ,,doświadczenie Wykonawcy" (liczba przepracowanych godzin w zakresie tematycznym szkoleń ,,Szkolenia grupowe (ogólne/ podstawowe) wynikające z IPD") w podziale:
-0-50 godzin- 0pkt.
-51-100 godzin- 20pkt.
- 101 i powyżej- 40pkt.
- Łączna maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów: 100.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT WEJHEROWSKI
Adres
3 Maja 4
84-200 Wejherowo
pomorskie , wejherowski
Numer telefonu
585729408
Fax
585729409
NIP
5881831062
Tytuł projektu
Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach
Numer projektu
RPPM.05.07.00-22-0038/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Szymichowska, Oliwia Stromska
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:1118023, 3/W/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: