Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17903541 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-30
Przedmiot ogłoszenia:SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH (BLS)
Organizator:Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 40 32 864
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Szkolenia winny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
1.2. Szkolenia winny składać się z części teoretycznej i praktycznej.
1.3. Szkolenia winny być przeprowadzane w grupach nie większych niż 30 osób.
1.4. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik winien otrzymać certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady
Resuscytacji.
1.5. Zamawiający przewiduje szkolenia w zakresie Podstawowych Zabiegów Resuscytacyj nych dla ok. 280
pracowników.
1.6. Należy podać jedną cenę ryczałtową za cały cykl szkoleń.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 09.09.2019r.
6. Oferty należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny przy ul.
Szpitalnej 10,46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu - w terminie
do dnia 9 września 2019r.
Termin składania:2019-09-09
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji - przewiduje się przeprowadzenie szkoleń w dniach od 16 września do 29 listopada
br. w ilości nie większej niż 10 spotkań.
Wymagania:2. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena ryczałtowa - 100%.
4. Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
7. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie do dnia 12 września
2019r.
Kontakt:5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących oferty. Osobą
uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Teresa Lisek, tel. 77 40 32 864
Źródło: Internet i własne
Załączniki: