Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenie AutoCad dla uczniów
Organizator:Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 7408122
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu Wiemy więcej - budujemy więcej
prowadzone w formie rozeznania rynku
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie AutoCad dla 15 uczniów ZSB-G na poziomie
podstawowym 2 D.
2) Szkolenie winno obejmować łącznie min. 30 godzin lekcyjnych.
3) Wykonawca winien zapewnić w szczególności:
a) salę szkoleniową zapewniającą odpowiednie, podstawowe wyposażenie: minimum 15 miejsc
siedzących, tablicę/flipchart, rzutnik multimedialny;
b) sprzęt z komputerowy dla każdego z uczestników kursu z oprogramowaniem AutoCad
(wersja nie starsza niż 2018);
c) materiały szkoleniowe - opracuje i dostarczy w pierwszym dniu kursu/szkolenia materiały
dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika;
4) Miejsce realizacji szkolenia: Białystok.
5) Szkolenie winno być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia szkoleń
AutoCad na różnych poziomach zaawansowania.
6) Szkolenie winno zakończyć się:
a) przeprowadzeniem egzaminu AutoCAD po szkoleniu;
b) wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji dla każdego uczestnika
szkolenia.
1. Do Obowiązków Wykonawcy w zakresie wszystkich części Ogłoszenia należy:
1) zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia oraz warunków zgodnych z
przepisami BHP w trakcie jego trwania;
2) uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego programu szkolenia (np. zakres, ostateczna
tematyka, podział godzin, metody wykorzystywane w tracie zajęć). Wykonawca musi
dysponować prawami autorskimi do programów i materiałów wykorzystywanych na zajęciach;
3) przeznaczenie minimum 80% czasu szkolenia na zajęcia praktyczne;
4) opracowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych; materiały
szkoleniowe wymagają akceptacji Zamawiającego;
5) sporządzanie dokumentacji prowadzenia zajęć (m.in. dziennika zajęć i list obecności) według
wzorów uzgodnionych z Zamawiającym;
6) kontrolowanie frekwencji uczestników, informowanie Zamawiającego o nieobecności
Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego;
7) motywowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu;
8) bieżące kontrolowanie postępu nabywanych umiejętności;
9) informowanie koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach i postawach
uczestników szkolenia mogących zakłócać prawidłowy jego przebieg;
10) udział w działaniach na rzecz równości szans oraz w działaniach informacyjno-promocyjnych
wśród uczestników zajęć (w tym oznaczenie materiałów szkoleniowych oraz miejsca szkolenia
materiałami informacyjnymi dostarczonymi przez Zamawiającego);
11) wydanie Uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, zgodnie z wzorem
MEN;
12) przekazanie Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności,
dziennika zajęć, testów kompetencji (ewentualnie innej formy, zgodnie z zaakceptowaną
formą weryfikacji uzyskania kwalifikacji/kompetencji) oraz kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez
Uczestników;
13) współpraca z koordynatorem projektu.
Miejsce i termin składania ofert: 4) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż
przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Ofertę należy przesłać na adres: wiemy.budujemy@gmail.com do 31 grudnia 2019 r. do godz. 12;00
Termin składania:2019-12-31
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji: I kwartał 2020 r., szkolenie organizowane w godzinach popołudniowych.
Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane ze szkołą na etapie podpisywania umowy.
Wymagania:5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w
szacowności:
> dysponuje lub będzie dysponować trenerem/trenerami, który/którzy w okresie ostatnich 5 lat
przed terminem składania ofert przeprowadził/li szkolenia z zakresu Autocad w wymiarze co
najmniej 100 godzin szkoleniowych.
6. KRYTERIA OCENY OFERT - Cena - 100 %
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie
będzie brana pod uwagę.
2) Do oferty należy załączyć szczegółowy program kursu/ szkolenia wraz z określeniem sposobu
przeprowadzenia egzaminu końcowego (kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie
załącznika do oferty
3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o
środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
2) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy
zawarte w kodeksie cywilnym.
Kod CPV:80500000-9, 80530000-8, 80200000-6
Numer dokumentu:ZSZ. 0749.50.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: