Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenie dla osób bezrobotnych
Organizator:Gdański Urząd Pracy
Adres: ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 743 13 23, tel. 58 743 13 39
E-mail:
Opis:Szkolenie dla osób bezrobotnych "Obsługa programu Excel od podstaw do zaawansowanego z egzaminem ECDL A2"
2023-10-04
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym
,,Obsługa programu Excel od podstaw do zaawansowanego z egzaminem
ECDL A2"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu
i przeprowadzeniu szkolenia w trybie stacjonarnym ,,Obsługa programu Excel od podstaw do zaawansowanego z egzaminem ECDL A2".
Miejsce i termin składania ofert: 6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 12 października 2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Termin składania:2023-10-12
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany termin podpisania umowy: IV kwartał 2023 r.
2. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: IV kwartał 2023 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk lub gminy z terenu powiatu gdańskiego.
Wymagania:Program szkolenia powinien obejmować 160 godzin zegarowych w zakresie następujących zagadnień:
1. Excel - praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami;
2. Tworzenie formuł;
3. Formatowanie warunkowe;
4. Praca z wykresami - tworzenie i edycja;
5. Tabele i wykresy przestawne;
6. Egzamin ECDL A2.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję.
2. Szkolenie powinno być realizowane w przedziale godzinowym od 6:00 do 18:00.
3. Szkolenie powinno odbywać się stacjonarnie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
4. Uczestnikami szkolenia będzie 5 osób bezrobotnych, skierowanych przez Gdański Urząd Pracy. GUP zastrzega sobie możliwość skierowania mniejszej liczby osób, jednak nie mniej niż 3 osoby.
5. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia jest finansowana w całości ze środków publicznych. Usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Organizator szkolenia powinien zapewnić:
a) w pełni wyposażoną salę szkoleniową ze stanowiskami komputerowymi oraz odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do-realizacji szkolenia,
b) sprzęt potrzebny do przeprowadzenia realizacji szkolenia,
c) dostęp do zaplecza sanitarnego,
d) materiały szkoleniowe.
5. Instytucja szkoleniowa wybrana do realizacji szkolenia jest zobowiązana do wskazania terminu rozpoczęcia szkolenia, w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1) posiadanie przez organizatora szkolenia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach,
2) złożenie oferty zgodnie z terminem i sposobem składania ofert (pkt 6 Zapytania ofertowego).
2. Uzupełnioną ofertę należy złożyć w formie:
o papierowej:
- poprzez wrzutnię w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy pod adresem ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk lub
- listownie na adres siedziby GUP;
o elektronicznej przez:
- platformę ePUAP;
- praca.gov.pl.
Oferta złożona w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwa lif i kowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
3. Oferty:
o niezgodne z ustalonym wzorem (zał. nr 1 do zapytania);
o niezawierające wymaganych załączników;
o podpisane nieprawidłowo lub niezawierające wymaganych podpisów;
o niekompletne lub niespójne, np. wypełnione niezgodnie z treścią poszczególnych punktów oferty;
o złożone po terminie lub w inny sposób, niż wskazany w zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.
7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
8. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
9. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Uwagi:5. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:
o Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy - 20%
o Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową - 10 %
o Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - 25 %
o Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia - 25 %
o Koszty szkolenia - 20 %
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach szczegółowych kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert szkoleniowych:
2.7 Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy (0-20 pkt)
o Liczba godzin pokrywających się z tematyką opisaną w przedmiocie zamówienia -max. 10 pkt.
o Liczba godzin zajęć praktycznych - max. 10 pkt.
Maksymalną liczbę punktów w poszczególnych pozycjach, otrzyma oferta zawierająca najwyższą liczbę godzin, a każda następna według proporcji wyliczonej na podstawie następującego wzoru:
Punkty uzyskane w poszczególnych pozycjach są sumowane.
2.2 Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniowg (0-10 pkt)
o Akredytacja kuratorium oświaty w zakresie danego szkolenia - 10 pkt.
o Certyfikat ISO - 5 pkt.
o Inne certyfikaty - 1 pkt.
Punkty za poszczególne certyfikaty nie sumują się. Przyznawane są za certyfikat o najwyższej wartości.
2.3 Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia ćO-25 pkt)
o Liczba osób - 5 pkt.
o Średnia ze stażu pracy poszczególnych wykładowców -10 pkt.
o Średnia z liczby kursów przeprowadzonych przez poszczególnych wykładowców -10 pkt.
Maksymalną liczbę punktów w poszczególnych pozycjach otrzymuje oferta zawierająca najwyższą wartość kryterium, a każda następna według wzoru proporcji przedstawionego w punkcie 2.1. Punkty uzyskane w poszczególnych pozycjach są sumowane.
UWAGA! Ocenie będzie podlegało maksymalnie 2 wykładowców/instruktorów przewidzianych do realizacji szkolenia, wskazanych jako pierwszych w wykazie kadry dydaktycznej.
2.4 Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (3-25 pkt)
o Miejsce szkolenia:
- Gdańsk: 5 pkt.
- gminy z terenu powiatu gdańskiego: 3 pkt.
o Organizacja zajęć praktycznych (liczba w pełni wyposażonych stanowisk w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia)
-1 os. / stanowisko - 10 pkt.
- 2 os. / stanowisko - 5 pkt.
- 3 os. i więcej / stanowisko - 1 pkt.
- niepełna, niespójna lub brak informacji - 0 pkt.
o Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia -2 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta zawierająca najwyższą wartość kryterium, a każda następna według wzoru proporcji przedstawionego w punkcie 2.1.
o Kwota przeznaczona na materiały szkoleniowe na 1 uczestnika:
- do zajęć teoretycznych - 2 pkt.
- do zajęć praktycznych - 6 pkt.
W przypadku wskazania w Kosztorysie kosztów przeznaczonych na materiały szkoleniowe bez jednoznacznego podziału na materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych, wskazana kwota będzie podlegała ocenie jako koszt materiałów przewidzianych do zajęć teoretycznych.
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta zawierająca najwyższą wartość kryterium, a każda następna według wzoru proporcji przedstawionego w punkcie 2.1.
UWAGA!
Zaokrąglanie wartości przyznawanych punktów będzie dokonywane następująco:
0 pkt - 0,44 pkt - przyznane 0 pkt;
0,45 pkt - 0,54 pkt - przyznane 0,5 pkt;
0,55 pkt -1 pkt - przyznany 1 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
o Patrycja Boreczek, tel. 58 743 13 23, e-mail: patrycja.boreczek@gup.gdansk.pl
o Emilia Szczepkowska, tel. 58 743 13 39, e-mail: emilia.szczepkowska@gup.gdansk.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:RR.940.55.2023, RR.940.55.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: