Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenie dla siedmiu pracowników
Organizator:Uniwersytet Morski w Gdyni
Adres: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: +48 58 55 86 630
E-mail:
Opis:Modelowanie zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS

w ramach projektu pt.: ,,Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości".
III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla siedmiu pracowników Wydziału Elektrycznego dotyczące modelowania zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS w ramach projektu pt.: ,,Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości".
2. Zakres zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na szkolenie ogólnodostępne z zakresu modelowania zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS zgodnie z poniższym zakresem:
Geometria na potrzeby analiz CFD
Siatki na potrzeby analiz CFD
Wprowadzenie do analiz przepływów ANSY CFD Fluent
Statyczna i dynamiczna analiza mechaniczna, która powinna obejmować:
1. Podstawy analiz dynamicznych
2. Przykłady analiz modalnych
3. Przykłady analiz harmonicznych
4. Przykłady analizy drgań
5. Dynamiczne Analizy wytrzymałościowe
Analiza przepływów, która powinna obejmować:
1. Import i naprawa wczytanej geometrii
2. Modelowanie w środowisku ANSYS CFD
3. Przykłady analizy aerodynamicznej i termicznej dla obiektów ruchomych np. maszyn wirujących i pojazdów lądowych
4. Przykłady analizy hydrodynamicznej dla obiektów wodnych.
Miejsce i termin składania ofert: XI. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, pok. F-226 do dnia 07.07.2020r. do godz. 10:00 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2. Oferta powinna być zaadresowana na w/w adres i opisana:

Oferta w postępowaniu pn.: Modelowanie zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS Nr postępowania CRZP/75/2020/AZP

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.07.2020r. DO GODZ. 1000

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego
dostarczenia oferty Zamawiającemu.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, u. Morska 81-87, pok. F-226, w dniu 07.07.2020. o godz. 1015. 4.Otwarcie ofert jest jawne. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny złożonych ofert.
Termin składania:2020-07-07
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020., w terminach uzgodnionych z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy. Preferowany termin to druga połowa września 2020r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej ,,ustawą".
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp 750.000 Euro.

Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
1. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia programu i harmonogramu szkolenia uzgodnionego z Zamawiającym.
2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Wykonawcy na terenie Polski.
3. Wykonawca zapewnia autorskie materiały szkoleniowe i autorskie materiały wspomagające przygotowanie wniosku.
4. Wykonawca zapewni na czas kursu Uczestnikowi stacje robocze wraz z oprogramowaniem
5. Wykonawca zapewni uczestnikowi wyżywienie w wymiarze minimum: przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo kursantów w czasie trwania zajęć jakość i terminowość prowadzonych zajęć.

IV. Oferty wariantowe i częściowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia żadnych warunków.
VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:

7. cena (brutto) - 80 %

Sposób obliczenia X(1):
Kryterium ,,cena" podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 80 pkt.
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
X(1) = ----------------------------------------------------------------------------------- X 80 pkt
cena oferty badanej

8. certyfikat SUS 2.0 - 20 %

Sposób obliczenia X(2):
Kryterium ,,certyfikat SUS 2.0" podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
Wykonawca posiadający Certyfikat świadczący o Standardzie Usługi Szkoleniowo- Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) otrzyma 20 pkt.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzić negocjacje z Wykonawcami.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

VIII. Sposób przygotowania oferty
Wykonawca składa jedną podpisaną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.

1. Oferta winna zawierać:
a. Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń.
a. Opcjonalnie Certyfikat świadczący o Standardzie Usługi Szkoleniowo- Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie
z napisem ,,Zmiana do oferty pt.: Modelowanie zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS (Nr postępowania CRZP/75/2020/AZP)" oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy i adres).
5. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty zaopatrzonej napisem Modelowanie zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy i adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego (Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, pok. F-226. (Nr postępowania CRZP/75/2020/AZP).
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)". Zaleca się, aby były spięte i wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną
w powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Ocena i badanie ofert:
a. W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
d. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.
g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, pok. F-226.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania korespondencji drogą elektroniczną
(e-mail: zampubl@umg.edu.pl) pod warunkiem, że jej treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na adres Zamawiającego. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści nin. Ogłoszenia
o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Zamawiający, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie o zamówieniu, tj.http://www.umg.edu.pl/postepowania-zwolnione .
4. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, tj. http://www.umg.edu.pl/postepowania-zwolnioneW wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach.
X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w nin. Ogłoszeniu
o zamówieniu określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN)
w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia
o zamówieniu.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia: listy obecności uczestników szkolenia oraz kart zajęć prowadzącego
z tematami zajęć, podpisami prowadzących i ilością przeprowadzonych godzin, imiennych zaświadczeń o nabytych umiejętnościach, protokołu odbioru.
5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
9. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
cena za realizację zamówienia winna zawierać wszystkie powyższe składniki tj. należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
a. Informację o sposobie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
b. Wykaz złożonych ofert
c. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym Wykonawcom
za spełnienie danego kryterium
d. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
e. Datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego
f. Załączniki:
- potwierdzenie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
- złożone oferty
- oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
3. Protokół postępowania podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy a-mail wskazane w ofertach), którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska podmiotów które złożyły oferty oraz łączną punktację przyznaną ofertom.
5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie http://www.umg.edu.pl/postepowania-zwolnione informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie http://www.umg.edu.pl/postepowania-zwolnione, informację
o nieudzieleniu zamówienia.

XV. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących okolicznościach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwagi:XIV. Istotne dla stron postanowienia.
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których w pkt XIV nin. Ogłoszenia
o zamówieniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia;
inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest Pani Paulina Jaroś, adres e-mail:iod@umg.edu.pl tel. 58-5586-637;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CRZP/75/2020/AZP prowadzonym w trybie usług społecznych

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Anita Brunowicz e-mail: a.brunowicz@au.umg.edu.pll.
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:CRZP/75/2020/AZP
Źródło: Internet i własne
2020-07-03 13:33
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.