Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenie ICT MODUŁ I wg. ramy DIGCOMP
Organizator:TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Adres: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:699 670 238
E-mail:
Opis:Szkolenie ICT MODUŁ I wg. ramy DIGCOMP
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szkolenie skierowane jest do 1 grupy szkoleniowej składającej się z 12 osób. Obejmuje 40 h szkolenia na grupę. Przewidzianych jest 10 spotkań x 4 h/śr. 1x tydzień. 1 godzina lekcyjna rozumiana jest jako 45 minut. Szkolenie realizowane na poziomie A lub B. Minimum 60% zajęć do praktyka: ćwiczenia, case'y z zakresu tematyki zawartej w ramie DIGCOMP.
Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych we wszystkich 5 obszarach ramy DIGCOMP.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór trenera gotowego do zrealizowania całości ww. usługi.
Przedmiot zamówienia
Do obowiązków trenera należeć będzie, w szczególności:
1. Przeprowadzenie szkolenia o wskazanym zakresie tematycznym w okresie - luty 2018 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
2. Prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, raportów trenerów, ankiet satysfakcji Uczestników Projektu.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie testów początkowych, końcowych i cząstkowych oraz zestawień wyników testów.
4. Przygotowanie skryptu (min. 30 stron).
5. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
Istnieje możliwość powtórzenia podobnego zamówienia w stosunku do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę na większą ilość grup.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Miejsce i sposób składania ofert
2. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu ,,części ofertowej" oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. ,,części opisowej" oraz ,,części ofertowej") wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie elektronicznej na adres e-mail: wysokie.kompetencje@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: ,,Oferta w postępowaniu na wybór trenera w ramach realizacji projektu ,,Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego". Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona do 7 luty 2017 r. do godziny 10.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi ,,część opisowa" oraz ,,część ofertowa".
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
wysokie.kompetencje@terra-szkolenia.pl
Termin składania:2018-02-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Przeprowadzenie szkolenia o wskazanym zakresie tematycznym w okresie - luty 2018 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Potencjał techniczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Dodatkowe warunki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Wykluczenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załącznikach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI
Adres
Wojciechowska 7M
20-704 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
815365650
Fax
815365651
NIP
7121045809
Tytuł projektu
Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego
Numer projektu
RPPM.05.05.00-22-0003/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Wawrzyńczuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
699 670 238
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:1085056
Źródło: Internet i własne