Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15700649 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenie okresowe dla kierowców
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Adres: ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa,
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. kolbuszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. + 48 17 2272 926, tel/fax +48 17 2271 790
E-mail:
Opis:Zaroszenie do składania ofert szkoleniowych
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w związku organizacją szkoleń wskazanych przez
osoby uprawnione
zaprasza
instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert
na organizację szkolenia:
1. ,,Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy" dla 1 osoby
bezrobotnej.
W przypadku napływu kolejnych wniosków na szkolenia, ilość osób kierowanych może
ulec zmianie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty szkoleniowe winny być sporządzone zgodnie z warunkami realizacji szkolenia - według
sporządzonego wzoru - Formularz ofertowy dla instytucji szkoleniowych i składane w
sekretariacie PUP w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59 A, pokój nr 14 do dnia 18.07.2018r. do
godziny 11:00 - w zaklejonych kopertach, z dopiskiem "Oferta szkoleniowa - < Szkolenie
okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy >" - NIE OTWIERAĆ DO
18.07.2018 r. do godz. 11:15.
Termin składania:2018-07-18
Miejsce i termin realizacji:2. Przewidywany termin wykonania zamówienia : lipiec 2018 r.

3. Miejsce wykonania zamówienia: na terenie miasta Kolbuszowa.
Wymagania:Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny
ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.
Oferty niezgodne z warunkami realizacji szkolenia, niezgodne z wymaganiami dla instytucji
szkoleniowych, lub złożone1 po terminie, nie będą podlegały ocenie.
Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Zasadami i kryteriami
wyboru instytucji szkoleniowych.

Z instytucją szkoleniową która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o nazwie ,,Szkolenie okresowe
dla kierowców wykonujących przewóz drogowy" wskazanego przez osobę uprawnioną
dla 1 osoby bezrobotnej.

4. Przewidywana liczba godzin: Szkolenie okresowe musi być przeprowadzone w formie
kursu okresowego obejmującego 35 godzin zajęć:
- 21 godzin zajęć - w ramach trzech modułów obowiązkowych szkolenia okresowego
- 14 godzin zajęć - w ramach modułów dodatkowych szkolenia okresowego wybranych
odpowiedni dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.Szkolenie powinno być
zrealizowane w fortu i e kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (przez 1 godzinę zegarową należy zrozumieć
45 min zajęć + 15 min przerwy - długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez
Wykonawcę).
5. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych
umiejętności niezbędnych do pracy jako kierowca wykonujący drogowy przewóz rzeczy
oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
6. Program szkolenia powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. póz. 151).
Program może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony
o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego
przygotowania uczestników szkolenia.
Program musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. póz. 667) i musi zawierać:
1) nazwę szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych,
5) plan nauczania określający tematy zajęć efektów uczenia się z uwzględnieniem w
miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć
edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) przewidziane sprawdziany i egzaminy
W ramach organizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić uczestnikom szkolenia niezbędne materiały - szkoleniowe
i dydaktyczne w postaci teczki lub segregatora, notatnika, długopisu, podręcznika lub
skryptu zgodnego z zakresem tematycznym szkolenia
w formie papierowej lub elektronicznej. Materiały szkoleniowe należy szczegółowo
wymienić w ofercie oraz uwzględnić w koszcie szkolenia;
b) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do realizacji szkolenia (sale wykładowe,
sale ćwiczeniowe, pomieszczenia socjalne, dostęp do węzła sanitarnego) wyposażyć
w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb określonego szkolenia, z
uwzględnieniem1 bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Każdy
uczestnik powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska podczas zajęć
teoretycznych i praktycznych,
c) zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie
zawodowe gwarantujące należyte wykonanie zamówienia;
d) zapewnić zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego;
e) przeprowadzić > wśród uczestników szkolenia ocenę przebiegu
i organizacji szkolenia na podstawie ankiety;
f) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia, którą stanowi:
dziennik zajęć edukacyjnych zawierający m. in. liczby godzin zegarowych
w poszczególnych dniach szkolenia, godziny rozpoczęcia i zakończenia
zajęć, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby
prowadzącej szkolenie,
listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia,
protokół i kartę ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia
oraz egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;
rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer, imię
nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku
cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę
szkolenia i datę wydania zaświadczenia;
7. Oferent zobowiązany jest do wydania:
zaświadczenia zawierającego (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy):
- numer z rejestru,
- imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia,
- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
- formę i nazwę szkolenia,
- okres trwania szkolenia,
- miejsce i datę wystawienia zaświadczenia,
- tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
- podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą
szkolenie.
oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji - zgodnych z właściwymi przepisami dotyczącymi realizowanego
szkolenia - Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.
W przypadku napływu kolejnych wniosków na szkolenie o tej samej tematyce, ilość osób
kierowanych może ulec zmianie.
Kontakt:W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 17 2271 790 wew. 257.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: