Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku
Organizator:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONIEMŁOTACH
Adres: Strażacka 7, 28-200 Koniemłoty
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:158648348
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach zlokalizowanego na działce nr 533/1 w zakresie obejmującym m.in.:
o modernizację instalacji centralnego ogrzewania
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
o ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nad nowym garażem
o docieplenie ścian zewnętrznych
o remont schodów zewnętrznych
o wymianę naświetli z luksferów na okna
o wymianę drzwi zewnętrznych
o wymianę źródeł światła na nowe w technologi LED
o wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku OSP w Koniemłotach na działce nr 533/1
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie:
- papierowej (dostarczenie osobiste, wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską) na adres: Robert Widanka - członek OSP w Koniemłotach, Koniemłoty ul. Leśna 70, 28-200 Staszów
Ofertę należy złożyć w kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert. Na kopercie należy zamieścić następujący opis: ,,Oferta na zadanie:
,,Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach".
Termin składania:2019-12-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Koniemłoty
Harmonogram realizacji zamówienia
Zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i opracowany w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Wiedza i doświadczenie
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Potencjał techniczny
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Dodatkowe warunki
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamówienia uzupełniające
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert (nazwa kryterium - waga (%)):
- Cena oferty - 90%
- Okres gwarancji - 10%
Kryterium - cena oferty (C):
Ocenie zostanie poddana cena oferty (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Cn
ilość punktów (C) = ------ x 90 pkt
Cb
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa, z ofert ważnych na tym etapie badania i oceny ofert, Cb - cena oferty badanej.
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
Kryterium - okres gwarancji (G):
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, maksymalny 72 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 72 miesiące okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Gb
ilość punktów (G) = ------------- x 10 pkt
Gn
gdzie:
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia z ofert ważnych, Gb - okres gwarancji na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Łączna liczba uzyskanych punktów (P):
P=C+G
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
Wykluczenia
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONIEMŁOTACH
Adres
Strażacka 7
28-200 Koniemłoty
świętokrzyskie , staszowski
Numer telefonu
668674312
Fax
158648304
NIP
8661607140
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
Numer projektu
RPSW.03.03.00-26-0046/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Widanka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
158648348
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1221438
Źródło: Internet i własne
Załączniki: