Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Adres: ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:748478878, 74 887 05 15
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.3 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałania 3.3.4 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW" (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ).
Cel zamówienia
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku mieszkalnego. Celami szczegółowymi będą:
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię,
- obniżenie rocznych kosztów z zakresu zużycia energii,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym ograniczenie emisji CO2,
- podniesienie komfortu użytkowania obiektu.
Efektem przedsięwzięcia będzie zatem redukcja zużycia przez ten budynek energii, zmniejszając przy tym jego koszty utrzymania z zakresu zużycia energii, a także redukując emisję zanieczyszczeń generowanych przez ten obiekt, w tym ograniczenie emisji CO2, co jest zgodne z założeniami celu Poddziałania 3.3.4 RPO WD 2014-2020.
Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące długofalowe efekty
społeczno-gospodarcze w skali co najmniej Aglomeracji Wałbrzyskiej:
o obniżenie energochłonności budynku,
o podniesienie efektywności energetycznej regionu,
o trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu,
o wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów
cieplarnianych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa właściwości energetycznych oraz estetycznych budynku. Zakres prac obejmuje w szczególności:
ETAP I
o Docieplenie stropodachu wentylowanego warstwą granulatu z wełny mineralnej,
o Montaż domofonów z przystosowaniem dla osób niedowidzących i niedosłyszących,
ETAP II
o Docieplenie ścian zewnętrznych bez okien (ściana frontowa oraz tylna) wraz z wykonaniem robót towarzyszących,
o Docieplenie ścian zewnętrznych z oknami (ściana frontowa, tylna oraz szczytowa) wraz z wykonaniem robót towarzyszących,
o Montaż budek dla ptaków (15 szt) i nietoperzy (1 szt ) - zgodnie z Decyzją RDOŚ i w miejscach oraz terminach ustalonych z ornitologiem i chiropterologiem,
o Montaż tabliczek z nazwą ulicy w języku braille'a oraz tablicy informacyjno-pamiątkowej na budynku.
Sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystykę elewacji określa dokumentacja techniczna.
o Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
o Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określają załączone dokumentacje techniczne sporządzone przez Pracownię Projektową KONSTRUKTOR mgr inż. Piotr Rajca, ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych.
o Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego po wykonaniu i odebraniu każdego z etapów
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421132-8 - Instalowanie okien,
32552600-3 - Domofony.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-01-2018
Miejsce i sposób składania ofert
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do dnia: 18.01.2018r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).
Termin otwarcia ofert: 18.01.2018r. godz. 11.00
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 )- zapytanie ofertowe nr 10/2017. Nie otwierać przed dniem 18.01.2018r. do godz. 11.00
Termin składania:2018-01-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od 31.01.2018 do 31.07.2018r.
Wadium:1 000zł
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych - wykonanie elewacji wraz z dociepleniem o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie wykonawcy w tyś zł.
Dodatkowe warunki
o Wniesienie wadium
Warunek: Wykonawca zabezpieczy złożenie oferty wniesieniem wadium w kwocie: 1 000zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2018r do godz. 10.00. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy: nr: 37 1020 5095 0000 5802 0195 0930 (budynek przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu)
W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do złożonej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2)
Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie robót termomodernizacyjnych, remontów elewacji wraz z dociepleniem, itp. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru (zał. nr 5)
Dowodami, o których mowa są:
o Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do robót nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum dwa lata pracy w zawodzie) i wykształcenia kierunkowego niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem). Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.
Potwierdzenie wpłaty wadium.
Kalkulacja kosztów wszystkich robót budowlanych sporządzona na podstawie zał. nr 6
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty termomodernizacyjne.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty termomodernizacyjne
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) i liczba punktów:
36 m-cy - 2 pkt
48 m-cy - 5 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o złożą ofertę niezabezpieczoną wadium.
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 32 W WAŁBRZYCHU
Adres
gen. Władysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748402721
NIP
8862623447
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.03.03.04-02-0063/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka, e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Alina Korzeń, e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl , Marta Lupierz, e-mail: lupierz-m@mzbwalbrzych.pl,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10) , Marta Lupierz (tel. 74 887 05 15),
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1078392, 10/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: