Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Organizator:Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jutrzenka" ul. Legionów 28/1 w Elblągu
Adres: ul. Legionów 28/1, 82-300 Elbląg,
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 55 648-59-79,
E-mail:
Opis:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Fromborskiej 19
Specyfikacja:Oferenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargów oraz specyfikacją warunków zamówienia i podpisanie stosownego oświadczenia.
Regulamin przetargów, specyfikację warunków zamówienia, projekt umowy, oświadczenie oraz przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.jutrzenka.elblag.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30.04.2018 r. do godz.12:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach, z nazwą postępowania przetargowego, nazwą i adresem oferenta.
Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wpłaty wadium.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2018 r. o godz.17:15 w siedzibie spółdzielni przy ul. Legionów 28/1 w Elblągu. Zainteresowanych oferentów zapraszamy. Spółdzielnia informuje, że przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty oraz zastrzega o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Termin składania:2018-04-30
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin wykonania usługi -22.10.2018 r.
Wadium:15.000,00 zł
Wymagania:Oferenci ubiegający się o udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 15.000,00 zł na konto Spółdzielni: 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625.
Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, nastąpi następnego dnia po zakończeniu przetargu.

Zwrot wadium oferenta którego oferta została przyjęta, w terminie 7 dni od podpisania umowy - o ile umowa nie stanowi inaczej.

Wadium przepada o ile wygrywający przetarg nie podpisze umowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: