Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy
Adres: Kościuszki 2, 13-100 Nidzica
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 625 31 74
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43444
Opis:Kopia Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. 1-Maja 23 w Nidzicy
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.04.03.02-28-0081/19 - ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 4 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM ODBUDOWA w Nidzicy"

Część 1
Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. 1-Maja 23 w Nidzicy
Okres gwarancji
3-8 lat
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Składanie ofert.
1. Oferty należy składać nie później niż w terminie do 5.05.2021 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat p. 4.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia.
Termin składania:2021-05-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nidzicki
Gmina
Nidzica
Miejscowość
Nidzica
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Warunki zmiany umowy
zgodnie projektem umowy zawartym w SIWZ
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w ramach, której wykonywali prace remontowo - budowlane o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie dostarczonego wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma.gov.pl). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2. Posiadają doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, przy wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian elewacyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00zł .
- spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z referencjami, opiniami i rekomendacjami (z określeniem inwestora, nazwy zadania, zakresu robót, wartości zamówienia, terminów wykonanych prac) udzielone Oferentowi przez inwestorów, dla których wcześniej realizował zadania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
3. Posiadają potencjał kadrowy oraz dysponują osobą z niezbędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami, zapewniającą realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, standardami jakościowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia o zobowiązaniu do współpracy Kierownika budowy z oferentem.
Osoba z nadzoru technicznego Oferenta (kierownik budowy), przewidziana do realizacji zamówienia musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), doświadczenie zawodowe i być członkiem w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, aktualne na okres, w którym wykonywane będą roboty objęte umową.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000 zł brutto.
2) nie zalegają z opłacaniem zobowiązań podatkowych
3) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Wykonawcy o zdolności finansowej oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu składek z Urzędu Skarbowego i ZUS. Zamawiający na etapie oceny ofert może żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub dokumentów poświadczających zdolność finansową
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
5. Wniosą wymagane wadium.
6. Sporządzą ofertę zgodnie z wymogami przedstawionymi w niniejszej SIWZ.
7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego tj.
1) Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
2) Oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, kierownicy działów Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka) oraz osoby bliskie.
3) Do udziału w przetargach nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają minimum 10% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
4) Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.
8. Nie posiadają powiązań z Zamawiającym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty należy złożyć w podanej poniżej kolejności:
1. Oferta wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ zwierająca Oświadczenie, Oferenta że:
1) Zapoznał się z przedmiotem zamówienia, załączony przedmiar robót traktuje jako element pomocniczy, dokonał wizji lokalnej, zna przedmiot zamówienia i w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie prace i uwarunkowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;
2) Posiada wszystkie informacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
3) Wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty, wymagane SIWZ są kompletne, sporządzone zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji;
4) Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie nieprzekraczalnym wskazanym w ofercie.
5) Uważa się za związany niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu do składania ofert,
6) Upoważnia Zamawiającego do uzyskania opinii u innych zleceniodawców, dla których realizował zamówienia lub uzyskał rekomendacje.
7) Oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę z Zamawiającym zgodnie z załączonym do SIWZ projektem umowy.
8) Zabezpieczy pod względem BHP teren budowy oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną za przestrzeganie w/w przepisów.
9) Przy realizacji robót przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody zawinione przez Oferenta wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.
10) Przez okres realizacji i trwania udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej deliktowo-kontraktowej na wartość co najmniej równą wartości umowy zawartej pomiędzy stronami.
11) W okresie gwarancji zobowiązuje się do usuwania usterek w terminie niezwłocznym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
12) Czy zamierza zrealizować przedmiot zamówienia bez udziału/z udziałem podwykonawcy/ów.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
1) posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000 zł brutto.
3) nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie pkt IV ust. 1 p.pkt "7" niniejszej specyfikacji.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
4. Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami, opiniami i rekomendacjami (z określeniem inwestora, nazwy zadania, zakresu robót, wartości zamówienia, terminów wykonanych prac) udzielone Oferentowi przez inwestorów, dla których wcześniej realizował zadania.
5. Oświadczenie, że Kierownik Budowy z ramienia Oferenta zobowiązuje się do współpracy z Oferentem przy realizacji przedmiotu zamówienia i sporządzenia planu BIOZ wraz z potwierdzoną kserokopią jego uprawnień budowlanych we właściwej specjalności oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadania ubezpieczenia OC.
6. Kopię dowodu wniesienia wadium .
7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma.gov.pl). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki.
8. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem zobowiązań podatkowych (z okresu ostatnich trzech miesięcy).
9. Zaświadczenie właściwego ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z okresu ostatnich trzech miesięcy).
10. Kosztorysy ofertowe.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-16
Data ostatniej zmiany
2021-04-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) najniższa cena - maksymalna ilość punktów 90pkt. ,
Podział wg. wzoru:
cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty x 90pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Termin gwarancji (nie mniej niż 3 lata i nie więcej niż 8 lat) - max ilość 10 punktów ,
Podział wg. wzoru: termin badanej oferty (m-ce/lata)/ najdłuższy oferowany termin (m-ce/lata) x 10pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Mariusz Arcyz
tel.: 89 625 31 74
e-mail: sekretariat@smodbudowa.pl
Kod CPV:45000000-7, 45210000-2, 45312310-3, 45443000-4, 45453000-7
Numer dokumentu:2021-18220-43444
Źródło: Internet i własne
Załączniki: