Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19863664 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Tłumaczenia pisemne zwykłe i pilne, tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne
Organizator:Województwo Zachodniopomorskie - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Adres: Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:091 4324970
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5160
Opis:Usługa tłumaczeniowa (język niemiecki) dla projektu ,,INT 179 Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" współfinansowanego z środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Części zamówienia
Część 1
tłumaczenia pisemne zwykłe i pilne
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługa tłumaczeniowa z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w ramach projektu ,,INT 179 Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" współfinansowanego z środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Część 2
tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługa tłumaczeniowa z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w ramach projektu ,,INT 179 Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" współfinansowanego z środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-21
Termin składania:2020-09-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Świnoujście
Gmina
Świnoujście
Miejscowość
Świnoujście
zagranica
Kraj
Niemcy
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
PLSN.04.01.00-IP-0100/15 - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" współfinansowanego z środków Programu Współpracy Interreg V A MPP-BB-Pl
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania, tj. dysponują kadrą tłumaczy co najmniej zwykłych: wykaz minimum 2 tłumaczy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 10 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. zrealizowali co najmniej 3 usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego i/lub konsekutywnego, oraz w swym dorobku zawodowym przetłumaczyli co najmniej 300 stron w zakresie przedmiotu zamówienia).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zał. 1 Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń
Zał. 2 Doświadczenie zawodowe (wykaz usług z ostatnich 3lat)
aktualny odpis z KRS/ewidencji działalności gospodarczej
wykaz tłumaczy
kopie potwierdzające kwalifikacje tłumaczy wymienionych w wykazie
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-14
Data ostatniej zmiany
2020-09-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Podstawą wyboru będzie oferowana cena (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert). Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto w następujący sposób: (cena brutto tryb zwykły + cena brutto tryb pilny) : 2.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Podstawą wyboru będzie oferowana cena (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert). Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto w następujący sposób: (cena brutto tłumaczenie konsekutywne + cena brutto tłumaczenie symultaniczne) : 2.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Julita Miłosz-Augustowska
tel.: 091 4324970
e-mail: jmi@rbgp.pl
Kod CPV:79530000-8, 79540000-1
Numer dokumentu:2020-1644-5160, ZPWiM.0611.002.19.JMI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: