Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Transport popiołu lotnego
Organizator:ENEA Ciepło sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku
Adres: ul. Generała Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 654 95 29, +48 695 621 094
E-mail:
Opis:Transport popiołu lotnego pochodzącego ze spalania biomasy na terenie Elektrociepłowni Białystok

Transport popiołu lotnego pochodzącego ze spalania biomasy na terenie Elektrociepłowni Białystok
Specyfikacja:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR OZ/261/BA/U/34/20, którą można pobrać ze strony internetowej

Zamawiający organizuje zebranie (tzw. wizję lokalną) wszystkich zainteresowanych Wykonawców udziałem w niniejszym postępowaniu w dniu 26.02.2020r o godz. 11.00. Zebranie odbędzie się w Białymstoku, przy ul. Generała Władysława Andersa 15, Budynek A, pokój nr 7, następnie odbędzie się wizja lokalna miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać na adres:

ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 - 124 Białystok lub złożyć osobiście w Kancelarii w Białymstoku, Budynek A przy ul Generała Władysława Andersa 15 w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.03.2020r o godz. 10.30 w Budynku A, sala nr 7 w Białymstoku, przy ul Generała Władysława Andersa 15.
Termin składania:2020-03-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu umowy - 01.04.2020r
zakończenie realizacji Przedmiotu umowy - 31.12.2021r.
Wadium:3 000,00 zł.
Wymagania:Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki, tj:

Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,
Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,
Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. :
- posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy 0/00 złotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z odpowiednimi uprawnieniami w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące świadczenia usług polegających na: odbiorze i transporcie odpadów pochodzących ze spalania biomasy lub węgla wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN netto i przedłożą co najmniej jedną opinię (referencje) wydaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu wystawioną przez Zamawiającego (użytkownika) - na rzecz którego zamówienie było wykonywane,
Wykonawcy, którzy będą dysponować następującymi narzędziami, urządzeniami, pojazdami:

- cysterną samochodową wraz z osprzętem do przewozu popiołu w postaci suchej (min. szt.-1);

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest Pani Barbara Antoniuk, tel. 85 654 95 29, tel. komórkowy +48 695 621 094

e - mail barbara.antoniuk@enea.pl
Numer dokumentu:OZ/261/BA/U/34/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: