Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21951245 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Transport uczestników projektu
Organizator:Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Adres: ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (94) 3650301, (94) 3650302, fax. (94) 3650300
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 8 Edukacja
Działanie: 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Tytuł projektu: ,,Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego"
Przedmiotem zamówienia jest zadania pn.: ,,Transport uczestników projektu"
Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdiwnie.
Szczegółowy opis wyjazdu:
Przewóz autokarem uczestników projektu dla 50 uczniów wraz z opiekunami z Technikum MRiA i BSIS w zawodzie mechanik operator maszyn rolniczych. Wyjazd do Słupska do Famarol S.A. Ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk do fabryki maszyn rolniczych w dniach:
1 wyjazd 12 października 2021 r.
2 wyjazd 19 października 2021 r.
Trasa: Świdwin - Słupsk - Świdwin
Wyjazd ze Świdwina ok. godz. 8:00 powrót do Świdwina ok. godz. 16:00
III. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
60100000-9 Usługi w ramach transportu drogowego
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Oferty w formie skanów (Załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres: zp@powiatswidwinski.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 05.10.2021 r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert:3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 05.10.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin. 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wynikach postępowania.
Termin składania:2021-10-05
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin realizacji zamówienia:
12 października 2021 r.
19 października 2021 r.
Wymagania:Obłożenie miejsc w projeżdzie musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawa co do zachowania zasad bezpieczeństwa kozystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

1. Przewóz może się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
2. Wykonawca zapewnia dwóch kierowców, jeśli przewóz osób będzie tego wymagał.
3. W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia kierowcy/kierowców, przestój pojazdu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do transportu uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeśli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości.
5. Wykonawca zapewni pojazd, z którym każdy powinien posiadać miejsca siedzące dla wszystkich pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnego pojazdu samochodowego, dopuszczonego do ruchu, zapewniającego transport z miejscami siedzącymi dla uczniów oraz opiekunów (zgodnie z ustawą prawo oświatowe art. 39). Pojazd powinien posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, opłaconą polisę ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów.
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:
a) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia,
b) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie zastępczego środka transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności przedstawiając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.).

Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Uwagi:I. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone według zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). Po złożeniu ofert i ich ocenie przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami.
V. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w punkcie nr IV (punkt IV. Warunki udziału w postępowaniu) niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr. IV (punkt IV. Warunki udziału w postępowaniu), niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium cena: 100% .
Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę doradztwa zawodowego wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100
Gdzie:
C0 - cena Wykonawcy,
Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Termin związania ofertą
14 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Określenie warunków zmian umowy
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
X. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się? o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawca? po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą? od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacja? umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą? ulegać opóźnieniom.
XI. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdwiński - Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest abi@powiatswidwiński.pl, tel. 94 36 50 327;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.11.2021 pn.: ,,Transport uczestników projektu". Do postępowanie nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz.1129),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2019 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).
Kontakt:5. Osoba uprawniona do kontaktu:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Kaunecka
tel. 94 365 03 19 fax. 94 365 03 30
e-mail: a.slusarek@gmail.com
W zakresie procedury zamówienia publicznego:
Justyna Mlak
tel. 94 365 03 09 fax. 94 365 03 30
e-mail: zp@powiatswidwinski.pl
Kod CPV:60100000-9
Numer dokumentu:ZP.271.11.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: