Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
Organizator:B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres: ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przeworski
Państwo: Polska
Telefon / fax:501 848 350
Opis:28/POIR/NCBIR/2017 Tworzywa sztuczne konstrukcyjne - 1 kpl.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
o Tworzywa sztuczne konstrukcyjne - 1 kpl.
CPV: 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne
2. Wymagania ogólne opisu przedmiotu zamówienia:
2.1 Bezpłatny transport do zamawiającego oraz zabezpieczenie wyrobu na czas transportu.
2.2 W razie konieczności dopuszcza się zwiększenie wymiarów w celu osiągnięcia wymiarów handlowych posiadanych przez Oferenta.
3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu ,,Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego" na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa zaprasza do składania ofert na dostawę: Tworzywa sztuczne konstrukcyjne - 1 kpl. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. poprzez prowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty spółki.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
o Tworzywa sztuczne konstrukcyjne - 1 kpl.
CPV: 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne
2. Wymagania ogólne opisu przedmiotu zamówienia:
2.1 Bezpłatny transport do zamawiającego oraz zabezpieczenie wyrobu na czas transportu.
2.2 W razie konieczności dopuszcza się zwiększenie wymiarów w celu osiągnięcia wymiarów handlowych posiadanych przez Oferenta.
3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-02-2017
Miejsce i sposób składania ofert
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej.
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny z KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony), jeżeli Wykonawca podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisane zgodnie z pkt. V. 5.
4. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
8. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Zamawiający może w toku oceny i badania ofert żądać od Wykonawców uczestniczących w postępowaniu ofertowym uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego i oznakowana wg poniższego sposobu:
B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubomirskich 1E
37-200 Przeworsk
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 28/POIR/NCBIR/2017
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12.00 DNIA 2017-02-20
2. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Oferta powinna wpłynąć do 20-02-2017 r. do godziny 12.00 do siedziby firmy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.
5. Termin otwarcia ofert: 20 luty 2017 r. godzina 13.00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień/uzupełnienia braków/korekt błędów dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania Ofertowego, a w szczególności jeżeli nie będzie odpowiadała specyfikacji zamówienia określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Termin składania:2017-02-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: Przeworsk 37-200, ul. Lubomirskch 1E
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania : 42 dni
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Dodatkowe warunki
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,spełnia"/,,nie spełnia" - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Inne istotne postanowienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
3. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
6. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
7. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w sytuacji kiedy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyta starannością nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 28/POIR/NCBIR/2017
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: Cena (C) max. 80 pkt, Termin realizacji (T) max. 20 pkt, RAZEM max. 100 pkt. W kryterium ,,Cena" (C) najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80): cena oferty ocenianej. W kryterium ,,Termin realizacji" (T) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia do 21 dni = 20 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia od 22 do 28 dni = 10 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia od 29 do 35 dni = 5 punktów;
d) Czas realizacji zamówienia od 36 do 42 dni = 0 punktów;
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej http://www.engineering-bp.com/.
6. W przypadku odrzucenia oferty bądź wykluczenia Oferenta, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło zawarcia umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
8.1. zmiany warunków udzielenia zamówienia;
8.2. zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy;
8.3. unieważnienia postępowania;
W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
* Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zgodnie z pkt IV od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie dokumentów musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych.
5. Oferta nie spełniająca powyższych warunków podlega odrzuceniu.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kocaj - Prokurent
Kod CPV:19500000-1
Numer dokumentu:1016996, 28/POIR/NCBIR/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: