Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23501292 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie
Organizator:Świętokrzyski Park Narodowy
Adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 607 750 238
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco.
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 17.07.2022 roku godz.10.00 Ofertę można:
o Przesłać pocztą, na adres Howden Polska S.A. Ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
o Przesłać e-mail na adres: ksokołowska@howdendonoria.pl
o Dostarczyć osobiście do siedziby Howden Polska Ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.
Termin składania:2022-07-17
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: termin wygaśnięcia poszczególnych polis.
Wymagania:1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
Posiadają uprawnienia do wykonywania powyższych prac, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadają wiedzę i doświadczenie.
2. Wykaz przedmiotów ubezpieczenia stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
Zał. nr 1 - Komunikacja
Zał. nr 2 - mienie i OC
Zał. nr 3 - wykaz pojazdów
Zał. nr 4 - wykaz szlaków
Zał. nr 5 - wykaz ścieżek
Zał. nr 6 - wykaz obiektów
Zł nr 7 - szkodowość majątek
Zał. nr 8 - szkodowość komunikacja
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferta powinna zawierać:
Cenę poszczególnych polis oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.
6. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto( bez VAT) jest niższa od kwoty 130 000,00 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.
Kontakt:7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Sokołowska, tel. 607 750 238
Numer dokumentu:AT.253.2.2022.KG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: