Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22283661 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Organizator:Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej
Adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 41 267 21 00,(41) 26 72 189,(041) 26 72 179 fax: (+48) 41 267 21 10
Opis:Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej
zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:
,,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem w zakresie gminnych dróg i ciągów komunikacyjnych, parków, skwerów, placów zabaw na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz dróg powiatowych na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z uwzględnieniem zapłaty podwyższonej składki wynikającej z wykupu udziału własnego i wykupu rezygnacji z franszyzy"
Miejsce i termin składania ofert: Data i godz. oraz miejsce złożenia zamówienia:
Oferty zawierające proponowaną cenę za realizację zamówienia (wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających uprawnienie do realizacji zamówienia np. wyciąg z KRS) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Sala A, stanowisko Nr 11 lub za pośrednictwem poczty do godz. 11:30 w dniu 01.12.2021r. (środa).
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala A, stanowisko 11,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, Ul. Jana Głogowskiego 3/5. Liczy się data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i rokowania z oferentami mające na celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 01.12.2021r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 003 Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dopuszcza się rokowania telefoniczne. W takim przypadku należy podać dane osoby wraz z numerem telefonu, która będzie w imieniu Oferenta prowadziła rokowania.
Termin składania:2021-12-01
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie zamówienia lecz nie później niż przed wyborem najkorzystniejszej oferty na unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. Oferent składający ofertę nie będzie żądał w takim przypadku zwrotu koszów za przygotowanie i złożenie oferty.
Pouczenie:
Cena ofertowa (netto) nie może przekroczyć równowartości 130 000zł.
Oferowana cena może być negocjowana w zakresie wysokości ceny (w dół). Ustala się minimalne postąpienie w wysokości: 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Oferty powyżej 130 000zł oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagania w stosunku do oferenta:
Oferta musi zawierać odrębne wysokości kwot dla dwóch polis:
- I polisa - zakres dróg i niżej wymienionych terenów gminnych,
- II polisa - zakres dróg powiatowych,
oraz sumaryczną kwotę dla I i II polisy.

Polisy ubezpieczeniowe winny spełniać niżej wymienione warunki:

o Proponowana suma ubezpieczenia dla każdej z polis - 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

o Zakres terytorialny Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Polisa I:
drogi gminne, ciągi komunikacyjne, kładki (długość dróg gminnych - ok. 159 km; kładki dla pieszych: ul. Mostowa, ul. Focha, Al. 3 Maja, ul. Żeromskiego - Chmielowska, ul. Zagłoby,
ul. Wałowa, Ciek Denkowski - Pułanki, Ciek Denkowski - Stawki, Ciek Denkowski - Wschodnia; schody terenowe: Denkowska - Targowisko Miejskie, ul. Górzysta - Starokunowska), parki, skwery, place zabaw (teren parków, skwerów i placów zabaw - 45,47 ha).
Polisa II:
drogi powiatowe na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przejęte w zarządzanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie porozumienia z dnia 15.03.2019r. (długość dróg powiatowych 39,345 km).
Uwagi:Kryterium wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta spełniająca powyższe warunki oraz zawierająca najniższą kwotę sumaryczną dla I i II polisy (jedyne kryterium: 100% cena).
Kontakt:Nazwisko i numer telefonu osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień:
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w związku z zapytaniem ofertowym jest Pan Leszek Jasztal nr tel. (41) 26 72 189, Pan Piotr Mazik nr tel. (041) 26 72 179.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: