Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14601176 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
Organizator:Gmina Kochanowice
Adres: ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (034) 353 31 00
E-mail:
Opis:Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice".
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym okresie:
- 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
zakupionych w okresie luty-kwiecień 2015 r., 55 szt. komputerów stacjonarnych typu AIO,
oraz 42 komputerów przenośnych-notebooków, oraz 2 sztuk drukarek kolorowych
laserowych, na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania - zakres
przedmiotu zamówienia. Użytkownikami 55 szt. komputerów stacjonarnych typu AIO jest w
ramach umów użyczenia 55 gospodarstw domowych z terenu Gminy Kochanowice, którym
sprzęt został przekazany w nieodpłatne użytkowanie w kwietniu 2015 r. Użytkownikami 42
komputerów przenośnych oraz 2 sztuk drukarek laserowych kolorowych są jednostki podległe
Gminy Kochanowice:
-Zespół Szkół w Kochanowicach ul. Szkolna 1, 17 szt. komputerów, 1 drukarka,
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach ul. Parkowa 45, 20 szt. komputerów, 1
drukarka,
-Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5, 5 szt.
komputerów, którym sprzęt został przekazany w użytkowanie w miesiącu lutym 2015 r.,
bezpośrednio po jego zakupie.
Nazwa sprzętu Opis Ilość Wartość zakupu netto Wartość zakupu brutto
Komputery stacjonarne AIO Lenovo Thinkcentre M83Z Komputer stacjonarny z oprogramowaniem: Windows 8.1 PR,, Arcavir Internet Security 55 sztuk 152.075,00 PLN 187.052,00 PLN
Komputery przenośne - laptopy Acer TravelMate P276M Komputer Przenośny 17", z oprogramowaniem : Windows 8.1 PR, Microsoft Office 2013 Standard, Arcavir Internet Security, Torba dla laptopa 42 sztuki 114.450,00 PLN 140.773,50 PLN
Drukarki laserowe - kolor OKI C531DN Drukarka laserowa, kolorowa, stacjonarna. 2 sztuki 7.140,00 PLN 8.782,20 PLN
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2) Podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu oferenta ofertę należy złożyć:
- osobiście, w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze
- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do Zamawiającego),
- na adres poczty elektronicznej: sekretarz@kochanowice.pl
do dnia 28.12.2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie, lub w temacie wiadomości
e-mail: ,,Oferta na Ubezpieczenie sprzętu komputerowego" - nie otwierać przed 28.12.2017 r.,
godzina 12.15.
Termin składania:2017-12-28
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: ubezpieczenie musi obejmować okres:
- od 1.01.2018 r., do 31.12.2018 r.
Wymagania:Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena usługi -100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 24 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. póz. 1579 z późn. zm.).
11. Płatność: Opłata za polisę płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej polisy.
Kontakt:Osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest Pan Andrzej Domagała,
tel.: (034) 353 31 00, e-mail: sekretarz@kochanowice.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: