Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-13
Przedmiot ogłoszenia:,,Udrożnienie strugi "
Organizator:Urząd Miejski w Barczewie
Adres: Placu Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/846693
Opis:BI.271.214.2023.TM ,,Udrożnienie strugi Orzyc Mały od Jeziora Orzyc Mały ( dz. nr 49/2); odcinka od Jeziora Orzyc Mały do Jeziora Pisz ( dz. nr 49/1, 406/1 w obrębie Kierzliny) oraz odcinka Strugi Orzyc Duży od Jeziora Kierzlińskiego do Jeziora Pisz ( dz. nr 407/1; 406/2; 408/1, 37, 38/1 w obr. Kierzliny)"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Udrożnienie strugi Orzyc Mały od Jeziora Orzyc Mały ( dz. nr 49/2); odcinka od Jeziora Orzyc Mały do Jeziora Pisz ( dz. nr 49/1, 406/1 w obrębie Kierzliny) oraz odcinka Strugi Orzyc Duży od Jeziora Kierzlińskiego do Jeziora Pisz (dz.nr 407/1,406/2,408/1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do treści Zapytania ofertowego.
mapka nowa.pdf
Opis przedmiotu zam? [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846693
Składania : 21-11-2023 09:00:00
Otwarcia : -
Termin składania:2023-11-21
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Postępowanie: BI.271.214.2023.TM ,,Udrożnienie strugi Orzyc Mały od Jeziora Orzyc Mały ( dz. nr 49/2); odcinka od Jeziora Orzyc Mały do Jeziora Pisz ( dz. nr 49/1, 406/1 w obrębie Kierzliny) oraz odcinka Strugi Orzyc Duży od Jeziora Kierzlińskiego do Jeziora Pisz ( dz. nr 407/1; 406/2; 408/1, 37, 38/1 w obr. Kierzliny)"
Znak sprawy: BI.271.214.2023.TM
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: (89) 514 83 46 wew. 27
Adres e - mail: tomasz.michalowski@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Udrożnienie strugi Orzyc Mały od Jeziora Orzyc Mały ( dz. nr 49/2); odcinka od Jeziora Orzyc Mały do Jeziora Pisz ( dz. nr 49/1, 406/1 w obrębie Kierzliny) oraz odcinka Strugi Orzyc Duży od Jeziora Kierzlińskiego do Jeziora Pisz ( dz. nr 407/1; 406/2; 408/1, 37, 38/1 w obr. Kierzliny)"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Warunki stawiane Wykonawcom - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: -załącznik nr 3; (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - Ośw [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Warunki udziału w postępowaniu - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 4 (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - Ośw [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 846693, BI.271.214.2023.TM
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: