Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15479957 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-01
Przedmiot ogłoszenia:Udzielenie i obsługa kredytu
Organizator:Gmina Wasilków
Adres: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 857185400-022, Faks: +48 857185700
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

Numer referencyjny: BGGN.271.07.2018.SB
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 15 529 636,39 PLN do roku 2030.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wasilków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 15 529 636,39 PLN do roku 2030.

2. CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks Pracy osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2030
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2018
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 04/07/2018 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie publiczne.
Termin składania:2018-07-04
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wasilków.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2018
Kontakt:Gmina Wasilków
050659183
ul. Białostocka 7
Wasilków
16-010
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Barchanowicz
Tel.: +48 857185400-022
E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl
Faks: +48 857185700
Kod NUTS: PL841
Kod CPV:66113000
Numer dokumentu:235432-2018, BGGN.271.07.2018.SB
Źródło: Internet i własne - TED - 01/06/2018 S103
Załączniki: