Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18431033 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-12-02
Przedmiot ogłoszenia:UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.133.500,00 ZŁ
Organizator:Gmina Wojcieszów
Adres: ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. złotoryjski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 075 7512230, faks 757 512 280
E-mail:
Opis:UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.133.500,00 ZŁ
1. wykonanie do 31.12. 2029 roku usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego w kwocie 1.133.500,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, 2. termin wykorzystania kredytu do dnia 20.12.2019 r. 3. okres umowy - od daty podpisania do 31.12.2029 r. 4. kredyt będzie wykorzystany w formie bezgotówkowej, 5. kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy w wysokości określonej w pisemnym, wniosku zamawiającego, 6. oprocentowanie kredytu naliczane będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotowych 3 miesięcznych i powiększone o stałą marżę banku, 7. stawka WIBOR 3M będzie ustalana na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresów rozliczeniowych, 8. marża banku jest stała i nie podlega zmianom w okresie spłaty kredytu, 9. odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2020 roku, 10. jeśli spłata ostatniej raty kredytu przypadnie przed końcem okresu odsetkowego , odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu, 11. raty kapitałowe płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku, w sposób następujący: Lp. Kwota raty Rok spłaty rat kapitałowych 1 21.000 2020 2 72.000 2021 3 42.000 2022 4 42.000 2023 5 152.000 2024 6 172.000 2025 7 152.000 2026 8 172.000 2027 9 152.000 2028 10 156.500 2029 Miesięczne raty kapitałowe będą zaokrąglone do pełnych złotych, w ostatniej racie każdego roku należy ująć wzrost lub spadek wynikający z zaokrągleń, 12. Po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy Zamawiający- Gmina Wojcieszów nie będzie składała dodatkowego wniosku o udzielenie kredytu, 13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy, 14. Oprocentowanie jest jedynym kosztem kredytu. Nie dopuszcza się obciążenia kredytu dodatkowymi opłatami i kosztami np. wynikającymi z wcześniejszej spłaty kredytu, 15. Zamawiający nie będzie otwierał odrębnego rachunku u wykonawcy zamówienia w celu obsługi udzielonego kredytu, 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, 17. Wykorzystanie kredytu w kwocie niższej niż kwota będąca przedmiotem zamówienia , nie będzie skutkowało ponoszeniem dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu, ustalanie bieżących sald jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp: o Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) CPV - 66.11.30.00-5
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.wojcieszow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Wojcieszów, 59-550 Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, pok. nr 3 (Sekretariat).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 09:45,
Termin składania:2019-12-09
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2029-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2029-12-31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej , wydane zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. n poz. 1376 z poź. zm.)a w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego inne równoważne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:66113000-5
Numer dokumentu:630381-N-2019, FK.271.1.2019
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-12-02 r
Załączniki: