Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16072371 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-21
Przedmiot ogłoszenia:UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU KTÓTKOTERMINOWEGO
Organizator:Gmina Wołów
Adres: Rynek 34, 56-100 Wołów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 71 319 13 05 Faks: 7131913 03
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego
do kwoty 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100), zwanego dalej
,,kredytem".
2. Kredyt będzie uruchomiony w formie linii nieodnawialnej.
3. Kwota kredytu może zostać obniżona w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna
kwota kredytu zostanie określona przed dniem zawarcia umowy.
4. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 01.10.2018 r.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, równocześnie zaznaczamy
iż okres naliczania odsetek ma odnosić się do okresu wykorzystania kredytu.
6. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN). Wszelkie rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą również w PLN.
7. Naliczanie odsetek rozpocznie się od daty wykorzystania kredytu przez Zamawiającego. Do
wyliczenia wysokości odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. kalendarzową ilość dni
w miesiącu/kalendarzową ilość dni w roku. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.
8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia powstania zadłużenia do dnia
poprzedzającego jego spłatę. Naliczanie odsetek odbywać się będzie w okresach kwartalnych,
a ich spłatę ustala się na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, na podstawie noty
odsetkowej przesłanej przez Wykonawcę Zamawiającemu.
9. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2018 r.
10. Jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie wykorzystanej części kredytu w wysokości
określonej przez stawkę jednomiesięcznego WIBOR-u wyliczonej jako średnia z miesiąca
poprzedzającego miesiąc bieżący (liczona ze wszystkich dni miesiąca) powiększoną o marżę
Wykonawcy podaną w ofercie oraz jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w
dniu zawarcia umowy, w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy.
11. Z tytułu udzjelenia i obsługi kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i
prowizji nie ujętych w ofercie, w szczególności nie będzie pobierał żadnych opłat z tytułu
niepełnego wykorzystania kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu w części lub w całości.
12. Zabezpieczeniem kredytu będzie:
- Weksel In blanco podpisany jednoosobowo przez Burmistrza Gminy w zakresie zarządu
na podstawie upoważnienia Rady Gminy Wołów,
- Deklaracja wekslowa, podpisana przez Burmistrza i Skarbnika Gminy,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy
kredytowej oraz wystawionego weksla do 150% kwoty długu.
13. W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa.
14. Na stronie http://bip.wolow.pl znajdują się:
1) Roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Wołów:
1) Za 2014 r.: http://gmina.wolow.sisco.info/?id=11134
2) Za 2015 r.: http://gmina.wolow.sisco.info/?id=12591
3) Za 2016 r.: http://bip.wolow.pl/Article/get/id.15702.html
2) Uchwały Rady Miejskie w Wołowie:
1) W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na rok 2018:
http://bip.wolow.pl/Article/get/id.16342.html
2) W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030
http://bip.wolow.pl/Article/get/id.16341.html
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o prawidłowości planowanej
kwoty długu http://bip.wolow.pl/Article/get/id.16342.html
4) Na stronie http://bip.wolow.pl udostępnione są również
1) Sprawozdania Gminy Wołów: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2015, 2016
i 2017
2) Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonych
przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2015, 2016 oraz 2017,
3) Informacja o posiadanych kredytach na dzień 31.12.2017 r.
4) Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza (protokół nr 1/2014 z obrad
inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 01 grudnia 2014 r.) oraz
powołanie Skarbnika Gminy (Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia
4 lutego 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wołów),
5) Dokumenty nadania NIP i REGON,
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów
w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 13:00. -
Otwarcie ofert:Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 28.09.2018 r. o godz.: 13:15 w swojej siedzibie (adres jak wyżej). Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-09-28
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE
WYKONAWCA WINIEN ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:
- Posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
- Zrealizowanie co najmniej dwóch usług zgodne z przedmiotem zamówienia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. póz. 1376
ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi
działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa:
- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania w/w działalności lub
czynności
- Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem Nazwy podmiotu któremu udzielono kredytu
oraz wartości udzielonego kredytu, lub w przypadku gdy ofertę składa bank państwowy
oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia
Rady Ministrów.
- Przygotowany przez Wykonawcę projekt umowy na udzielenie kredytu, który w swej
treści będzie zgodny z warunkami niniejszego postępowania.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
opatrzone nazwą Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób: OFERTA ,,UDZIELENIE I
OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO NA PREFINANSOWANIE INWESTYCJI"
4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów, Punkt
Obsługi Klienta.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Ceną oferty jest suma wartości prowizji i odsetek od kredytu (w PLN) podana w Formularzu
Ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Cena oferty obliczona będzie w oparciu o
ewentualną stałą jednorazową prowizję Wykonawcy, oraz oprocentowanie kredytu złożone
ze zmiennej stawki WIBOR IM oraz stałej marży Wykonawcy. Składniki stałe ceny oferty
oferowane przez Wykonawcę tj. marża i prowizja powinny obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia,
2. Przy obliczaniu wartości odsetek kredytu należy przyjąć następujące założenia:
- Wypłata kredytu nastąpi w dniu 1.10.2018 r.
- Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2018 r.
- Stawkę WIBOR IM należy przyjąć według kursu 1,64%
- Marżę należy przyjąć zgodnie z ofertą Wykonawcy
Uwagi:INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania przepisów ustawy Pzp.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania są w sprawach
Merytorycznych:
Pani: Anna Bandoch - Skarbnik Gminy Wołów
Tel/fax.: e-mail.: (Tel)71 319 14 00/(faks)71319 13 03, sekretariat@wolow.pl
Proceduralnych:
Pani: Karolina Pasek-pełnomocnik Burmistrza ds. zamówień publicznych
Tel: 71319 13 39/faks: 713103, zp@wolow.pl
Numer dokumentu:WFB.271.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: