Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Ułożenie paneli podłogowych
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu
Adres: ul. Biernackiego 1, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL. 17 747 10 30
Opis:Ułożenie paneli podłogowych w pokojach biurowych Urzędu Skarbowego w Mielcu "
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Ułożenie paneli w pokojach biurowych wg załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia
do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Formularz ofertowy Wykonawcy "
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2023 r .w formie
a) papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. .z o.o., Ul. Biernackiego 1, 39-300 Mielec do godz.10.00 28.04.2023 r. w zaklejonej kopercie.
c) Na kopercie należy umieścić napis Przetarg- Ułożenie paneli podłogowych w pokojach biurowych Urzędu Skarbowego w Mielcu" nie otwierać przed godz. 10.00 28.04 2023 r.
Termin składania:2023-04-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji : do dnia 16.05.2023 r.
Uwagi:Okres gwarancji wymagany -min 60 miesięcy
5. Warunki płatności jednorazowo min. 30 dni od daty złożenia faktury.
Inne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty) - wg zapisów umownych
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni
Źródło: Internet i własne
Załączniki: