Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Uporządkowanie działki pod kątem przyszłego zagospodarowania pod zabudowę
Organizator:Urząd Gminy Trzebownisko
Adres: Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie na działce nr ew. 1508/4 o łącznej powierzchni 10,5 ha, położonej w miejscowości Stobierna, następujących prac:
1.1. Uporządkowanie działki pod kątem przyszłego zagospodarowania pod zabudowę, w tym:
1.1.1. Wyrównanie i zniwelowanie terenu celem odwodnienia.
1.1.2. Wyczyszczenie i pogłębienie rowów wskazanych przez Zamawiającego w celu ich udrożnienia.
1.1.3. Wykoszenie trawy.
1.1.4. Wycinka drzew wraz z usunięciem pni i korzeni po ściętych drzewach (samosiejek),
1.1.5. Karczowanie krzewów wraz z usunięciem ich korzeni,
1.1.6. Zebranie, wywiezienie i utylizacja we własnym zakresie gałęzi, pni, korzeni oraz odpadów powstałych podczas usuwania drzew i krzewów.
1.1.7. Wyrównanie terenu po wycince drzew i karczowaniu krzewów.
1.1.8. Drzewo pozyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy prac.
2. Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia:
2.1. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy z użyciem odpowiedniego sprzętu, przez który rozumie się m.in.: pilarki mechaniczne, samochód z urządzeniem do pracy na wysokości, pojazd do transportu drewna, urządzenie do rozdrabniania gałęzi, urządzenie do frezowania karp oraz maszyny do robót ziemnych.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji usługi pozostawić teren wyrównany i uporządkowany.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w kancelarii Urzędu pok. Nr 7 osobiście, bądź pocztą na adres Zamawiającego: 36-001 Trzebownisko Nr 976 lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@trzebownisko.pl (scan oferty).
TERMIN SKŁADANIA ofert: 01.06.2021 r. do godz. 11:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 01.06.2021 r. godz. 11:30
Termin składania:2021-06-01
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zadania będzie uzgodniony z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2021 roku.
Wymagania:3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Trzebownisko.
Uporządkowanie działki nr ewid. 1508/4 w miejscowości Stobierna
pod kątem przyszłego zagospodarowania pod zabudowę
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dwie usługi, o podobnym charakterze (tj. porządkowanie terenu o łącznej powierzchni minimum 10 ha, polegające na: wycince drzew wraz z usunięciem pni i korzeni po ściętych drzewach, karczowaniu krzewów wraz z usunięciem ich korzeni, wyrównaniu i niwelowaniu terenu, czyszczeniu i pogłębianiu rowów), podając ich rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz wskazując, że usługi zostały wykonane należycie.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca przedstawi wykaz usług wraz z referencjami.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Na kopercie proszę o zamieszczenie dopisku ,,Uporządkowanie działki nr ewid. 1508/4 w miejscowości Stobierna pod kątem przyszłego zagospodarowania pod zabudowę".
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebownisko. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Uporządkowanie działki nr ewid. 1508/4 w miejscowości Stobierna
pod kątem przyszłego zagospodarowania pod zabudowę
IX. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena. Zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najniższą ofertę cenową w stosunku do pozostałych złożonych ofert oraz spełni warunki udziału w postępowaniu.
X. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę nie później niż do dnia 15.06.2021 r.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
Uwagi:Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz wykazu wykonanych usług
3. Mapa poglądowa działki nr ewid. 1508/4, położonej w miejscowości Stobierna - przeznaczonej do zagospodarowania.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Rewak tel. (17) 77 13 733, email: k.rewak@trzebownisko.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.30-16.30, wtorek-piątek: 7.30-15.30.
Numer dokumentu:BR.271.2.9.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: