Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-12-02
Przedmiot ogłoszenia:Uporządkowanie gospodarki ściekowej - projekt
Organizator:Gmina Sośnicowice
Adres: ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 032 2387191 w. 330, faks 322 387 550
E-mail:
Opis:Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt
I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Kozłów (Gmina Sośnicowice) z włączeniem do istniejącego układu kanalizacyjnego w Gliwicach. Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w działkach gminnych uwzględniając istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekt powinien być tak opracowany, aby system kanalizacji umożliwiał odprowadzenie ścieków nie tylko z obszarów istniejących, ale również przewidywał możliwość włączenia innych zlewni i terenów przewidzianych pod rozbudowę. Przewidzieć należy również możliwość podłączenia kolejnych ewentualnych etapów do projektu. Projekt winien być uzgodniony z przyszłym użytkownikiem tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47. Zamawiający nie posiada map do celów projektowych, Wykonawca winien je opracować w skali 1:500. Wytyczne do projektu: 1) projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 01.09.2016 r., 2) sieć kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana z rur PCV O 250 mm o długości obejmującej całe sołectwo Kozłów. II. Forma i zakres projektu: 1) opracowanie w 5 egzemplarzach w wersji papierowej projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego zakresu zamówienia w formie elektronicznej tj.: - wersja elektroniczna na CD/DVD w min. 2 egzemplarzach, - dokumentacja opisowa w formacie MS Word (*.DOC) i PDF, - dokumentacja projektowa w formacie DWG i PDF. UWAGA: Między wersją papierową, a elektroniczną dokumentacji projektowej nie może być żadnych różnic. Wykonawca jest zobowiązany m.in.: 1) uzyskać konieczne dokumenty i materiały wyjściowe do projektowania, w tym mapy do celów projektowych, 2) uzyskać ewentualne wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 3) wykonać niezbędne pomiary sytuacyjno wysokościowe w terenie, 4) opracować opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne, 5) uzyskać wszelkie uzgodnienia branżowe, oświadczenia zezwolenia i opinie, 6) uzgodnić przebieg trasy sieci kanalizacyjnych z właścicielami nieruchomości i uzyskać pisemne zgody na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej na terenie tych nieruchomości, 7) uzyskać pozytywne uzgodnienie właścicieli urządzeń podziemnych, 8) opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków wodnych kanalizacją sanitarną. Operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej. Powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy określone ustawą - Prawo wodne - oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi. 9) opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 10) opracować dokumentację dendrologiczną dotyczącą drzewostanu do wycinki (jeżeli zachodzi taka konieczność), 11) opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 12) opracować raport oddziaływania na środowisko (jeżeli jest wymagany) oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją inwestycji, 13) opracować projekt wykonawczy związany z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego. 14) uzyskać odpowiednio pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania inwestycyjnego. III. Koncepcja Wykonawca winien opracować dwie koncepcje projektowe spełniające warunki opisu przedmiotu zamówienia, warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz ze zbiorczym szacunkowym zestawieniem kosztów, celem wyboru wariantu i uzyskania akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla proponowanych rozwiązań Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o akceptacji (lub braku akceptacji) danego wariantu koncepcji projektowania. W przypadku braku akceptacji dla proponowanych rozwiązań Wykonawca zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego w celu omówienia przedstawionych do zatwierdzenia koncepcji projektowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji projektowej uwzględniającej uwagi Zamawiającego. Każdy z wariantów koncepcji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie *pdf na płycie CD). IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie odrębnej umowy. V. Inne wymagania Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) dokumentację należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 2) opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględnić koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego, 3) w przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Jednostka Projektowania będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, 4) opracowana dokumentacja musi uzyskać pozytywną akceptację Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Gliwice, ul. Rybnicka 47, 5) wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wykonanych dokumentacji projektowych karty uzgodnień projektu z Użytkownikiem, 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowych zadaniach, 7) dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe z podmiotami zewnętrznymi, określone wymogami prawa; 8) dokumentacja projektowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający etapowanie robót. VI. Wymagania formalno - prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 z póżn. zm.) 2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), 7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), 9) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), 10) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 11) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 12) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.), 13) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 2. Zawartość dokumentacji winny stanowić: 1) projekt budowlany Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji, 2) ewentualne projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania, wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci ich parametry i rok budowy. Uwaga: o uzgodnienia do gestorów sieci Wykonawca będzie występował na podstawie materiałów przygotowanych przez Jednostkę Projektową, 3) inwentaryzację zieleni, plan ewentualnego wyrębu i projekt nasadzeń zastępczych 4) przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129) oraz tabeli elementów rozliczeniowych TER, 5) kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z rozdziałem na poszczególne branże, 6) dokumentację geodezyjno - prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 7) opracowanie ewentualnej części drogowej - wymaga uzgodnienia z administratorem dróg, 8) dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędna uzgodnienia, zatwierdzenia projektu wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. VII. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Pzp oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Pzp oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca, w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu materiałów, usług oraz ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie od Zamawiającego. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Z uwagi na charakter zamówienia wymagania względem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia nie zostają wprowadzone przez Zamawiającego, bowiem brak przesłanek zatrudnienia na umowę o pracę określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 09:00
Termin składania:2019-12-13
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20
Wadium:3 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 km każda. Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. Wzór wykazu usług, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. osobą lub osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń (kierownik zespołu projektowego), b) konstrukcyjnej, c) drogowej, d) elektrycznej wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzających ich kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i podstawę do dysponowania tymi osobami na czas wykonywania zadania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywania, - zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zadanie, których wskazane zdolności dotyczą, 2) Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) dowód wpłaty wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas trwania okresu gwarancyjnego 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:71320000-7,71220000-6,71322200-3
Numer dokumentu:630880-N-2019, ZP-26/2019
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-12-02 r
Załączniki:
2019-12-09 10:58
Sprostowanie

Ogłoszenie nr 540267656-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Sośnicowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630880-N-2019
Data: 02/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pl/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium 1.Zamawiający wymaga złożenia do dnia 10.12.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium 1.Zamawiający wymaga złożenia do dnia 13.12.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-10, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 09:00