Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Usługa autobusowych przewozów pasaierskich
Organizator:Gmina Czernica
Adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 501184 876
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia na usługą autobusowych
przewozów pasaierskich na wewnątrzgmlnnych liniach Zl, Z2, w Gminie Czernica, zachodzi potrzeba
oszacowania kosztu ww. usługi, w odniesieniu do zakresu i wymagań Zamawiającego określonych poniżej:
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia bądzie usługa obejmująca;
1) realizacją autobusowych przewozów pasażerskich na wewnątrzgmlnnych liniach Zl 1 Z2 w oparciu
o tabor będący w dyspozycji Wykonawcy, według rozkładów Jazdy określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego,
2) zapewnienie całkowitej sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów, oraz bieżącego
(codziennego) monitorowania tej sprawności,
3) zapewnienie właściwej Jakości obsługi pasażerów, w tym w szczególności: bezpiecznej podróży;
czystego i estetycznego wyglądu autobusów, stosowanie sią do zasad obowiązującego reżimu
sanitarnego w związku z Covid-19, m.ln. poprzez działania profilaktyczne polegające na dezynfekcji
wnętrza autobusów; punktualności kursowania zgodnie z rozkładem Jazdy; uprzejmego odnoszenia
sią kierowcy do pasażerów; schludnego wyglądu kierowców; udzielania przez kierowcą Informacji
pasażerom dotyczących m.ln. trasy obsługiwanej linii, przepisów porządkowych w trakcie podróży 1
postoju na przystankach,
4) wywieszenie w pojazdach rozkładu Jazdy, cennika biletów, schematu komunikacyjnego oraz
regulaminu przewozu osób, bagażu I zwierząt.
5) prowadzenie sprzedaży biletów przejazdowych w formie papierowej oraz kontroli dokumentów
przewozu osób, Ich bagażu podręcznego i zwierząt (ważnego biletu lub dokumentu upoważniającego
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego)
6) wdrożenie automatycznego systemu zliczającego pasażerów autobusu, poprzez zamontowanie we
wszystkich autobusach (na swój koszt) urządzeń, tzw. ,,bramek" rejestrujących ten parametr.
Urządzenie musi rejestrować wszystkie wyjścia I wejścia pasażerów przez każde z drzwi pojazdu, w
sposób ciągły, dla każdego przystanku, przez cały okres pracy na linii komunikacyjnej. System powinien
mleć możliwość raportowania wyników przez sieć WIFi.
7) składanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,
z wyszczególnieniem:
a) liczby zrealizowanych w danym miesiącu wozokilometrów, łącznie oraz z podziałem na
poszczególne linie.
b) liczby pasażerów w danym miesiącu na poszczególnych kursach i przystankach,
c) liczby kursów opóźnionych o więcej niż 10 minut względem rozkładu jazdy,
d) liczby kursów niezrealizowanych (wraz z podaniem przyczyny),
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich wypadkach I kolizjach, w szczególności
skutkujących naruszeniem zdrowia lub utratą życia pasażera lub Innego uczestnika zdarzenia, oraz
o wszelkich Innych zagrożeniach i utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.
3. Informacje pomocnicze do oszacowania wartości zamówienia
a) łączna szacowana liczba wozokilometrów objętych umową: 155.000 wzkm/12 m-cy (wielkość
planowanych zadań przewozowych może ulec zmianie w granicach do +/-10 96 wozokilometrów),
b) cena biletu jednoprzejazdowego: 1,00 zł, dochód ze sprzedaży biletów stanowił będzie dochód operatora,
c) szacowana liczba pasażerów: patrz załącznik nr 3,
d) dochód ze sprzedaży biletów stanowił będzie dochód operatora,
e) przewidywany tabor:
- 4 autobusy typu C (mini) liniowe + 1 autobus typu C (mini) rezerwowy, który można wprowadzić do
ruchu w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania na usługę, w przypadku awarii lub korekt
związanych z warunkami drogowymi, w celu zachowania częstotliwości I punktualności kursowania,
- minimalne parametry techniczne autobusów:
spełniające europejską normę czystości spalin - Euro 6,
o min. 25 miejsc ogółem: w tym min. 15 miejsc siedzących,
co najmniej dwoje drzwi sterowanych przez kierowcę: drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe,
szerokości efektywnej min. 600 mm; drzwi drugie Jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości
efektywnej min. 1000 mm,
o przystosowane do przewozu wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych, w tym osób na
wózkach Inwalidzkich, poprzez zamontowanie pochylni (podest odkładany lub wysuwany)
umożliwiającej wjazd i wyjazd wózka,
jednolita kolorystyka zewnętrzna nadwozia, z herbem Gminy Czernica na obu bokach autobusu,
estetyczny wygląd wewnątrz; siedzenia powinny być nieuszkodzone oraz wykonane z jednolitego
materiału dla całego przedziału pasażerskiego,
o wyposażone w naturalną I wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej,
p wyposażone w sprawną: Instalację do ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniającą
utrzymanie temperatury powietrza min. 8*C,
n wyposażone w niezależne od siebie urządzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej praz
przestrzeni kierowcy, umożliwiające utrzymywanie w autobusie temperatury powietrza nie
wyższej niż 25*C. W przypadku zintegrowania urządzeń do klimatyzacji przestrzeni kierowcy oraz
do klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, dostępna powinna być funkcja niezależnego sterowania
regulacji temperatury dla poszczególnych przestrzeni.
p Wyposażone w monitoring wizyjny wewnętrzny I zewnętrzny pojazdu, zapewniający nagrywanie
w sposób ciągły zdarzeń i późniejsze ich odtwarzanie za pomocą powszechnie dostępnego
oprogramowania.
zainstalowanie wyświetlaczy zewnętrznych tablic informacyjnych; przedniej z numerem linii
I kierunku jazdy (nazwa przystanku końcowego), bocznej z umieszczoną między pierwszymi
a drugimi drzwiami z numerem linii, nazwą przystanku początkowego i końcowego, tylnej
z numerem linii, dla osób niedowidzących,
wyposażone w terminal płatniczy umożliwiający dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej
lub telefonu,
wyposażone w router WiFI - Internet bezprzewodowy zapewniający pasażerom wewnątrz
autobusu dostęp do zasobów sieciowych,
wyposażone w ładowarki USB - co najmniej 2 w każdym pojeździe, z podwójnym portem, do
ładowania baterii telefonów, tabletów I Innych urządzeń mobilnych,
spełniające wymagania: dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. J. Oz. U. z 2020 r. póz. 110 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub
części (t. j. Dz. U. z 2015 r. póz. 1475 ze zm.); dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz
Ich niezbędnego wyposażenia - określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu Ich niezbędnego
wyposażenia (t. j. Oz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
o Zamawiający nie dopuszcza autobusów typu ,,składak", zarejestrowanych na podstawie
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
f) linie będą kursowały wyłącznie w dni robocze.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy wysyłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w formie elektronicznej na adres:
zamowienia.publiczne@czernica.pl do dnia 25 marca 2021 r.
Termin składania:2021-03-25
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Wymagania:5. Przewidywany tryb udzjelenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
6. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto I brutto, za 1 wozokilometr, na cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym I słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku), na formularzu stanowiącym w załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Celem niniejszego zapytania ofertowego Jest dokonanie rozeznania rynku dla potrzeb ustalenia wartości
szacunkowej zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Czernica do wyłonienia oferty
I do zawarcia umowy na realizację zamówienia, a złożone oferty będą wykorzystane do oszacowania wartości
zamówienia.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
1. Sławomir Curyło - specjalista ds. transportu publicznego. s.curylo@czernica.pl
tel. 501184 876
Numer dokumentu:MTP.271.1.32.2021.SC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: