Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21868322 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 66 37 344
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI

1. Przedmiot zamówienia:
1.a)
Szczegółowy opis - specyfikacja cech usługi/roboty budowlanej
(należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia, w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje robót ze wskazaniem surowców, materiałów, sposobu wykonania na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ WSPR w Białymstoku za rok 2021 i 2022 (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym, Informacja dodatkowa).
Miejsce i termin składania ofert: Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godz.)
20.09.2021 r., godz. 10.00
Termin składania:2021-09-20
Wymagania:Wymagania od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia łącznie następujące warunki:
1. Wykonawca jest biegłym rewidentem/firmą audytorską, wpisanym/ą na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
2. Dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
3. Przeprowadzał minimum 2 razy badanie rocznego sprawozdania finansowego w SP ZOZ
4. Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego (nazwisko i imię - nr telefonu - godz. kontaktu)
Magdalena Olchanowska, tel. 85 66 37 344, godz. 8.00 -14.00
Aneta Drozdowska, tel. 85 66 37 338, godz. 8.00 -14.00
Kod CPV:79212100-4
Numer dokumentu:EOP.334.16.21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: