Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15479809 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-01
Przedmiot ogłoszenia:Usługa całodobowej ochrony obiektów
Organizator:Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres: Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Usługa całodobowej ochrony obiektów UKSW przy ul. Dewajtis 5
wraz z obsługą portierską oraz ochroną terenu
całodobowa, przez 7 dni w tygodniu, ochrona obiektów UKSW przy ul. Dewajtis 5 wraz z obsługą portierską oraz ochroną terenu - wg załączonego wykazu obiektów i liczby stanowisk ochrony znajdującego się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający określa czynności dla których jest wymagane zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 i 2 (II Zakres obowiązków objętych przedmiotem zamówienia).
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 79710000-4 (usługi ochroniarskie).
4. Zamawiający przewiduje prawo opcji w okresie trwania zamówienia podstawowego w liczbie 80 godzin. Zamówienia objęte prawem opcji będą realizowane w lokalizacjach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Sekretariat Kanclerza UKSW (Budynek Stary, pokój nr 32).
Otwarcie ofert:3. Oferty zostaną otwarte w dniu 7 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Budynek Stary, pokój nr 12A).
Termin składania:2018-06-07
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane: w terminie 1.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
Wadium:9 000,00 zł
Wymagania:Adres strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na której dostępne jest ogłoszenie: www.bip.uksw.edu.pl; (zakładka: Przydatne linki)
Jednostka prowadząca postępowanie: Dział Zamówień Publicznych
Godziny urzędowania: 8:00 - 15:00
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Druzińska II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (dalej Ogłoszenie).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: DZP.371.27.2018. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia odpowiedniej działalności. Wykonawca musi posiadać:
1) Aktualną koncesję udzieloną przez Ministra właściwego ds. Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi posiadać:
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - ochrony osób i mienia, w obiektach użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 15.000 m3, realizowanych przez okres co najmniej 12 miesięcy każda.
*Zamawiający informuje, iż w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę wiedzy o kubaturze ochranianych obiektów, uzna za poprawne obliczenie kubatury jako iloczynu powierzchni i minimalnej wysokości pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. wysokości 3 m.
2) Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą, która będzie sprawować nadzór nad pracownikami, posiadającą co najmniej dwuletni staż pracy, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
3) Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób tj. min. 9 os., które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż., w pełni sprawnych fizycznie, posiadających doświadczenie w wykonywaniu wymaganych czynności i posiadających predyspozycje psychiczne gwarantujące poprawność reakcji i ich współmierność do zaistniałego stopnia zagrożenia, zwłaszcza w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Pracownicy muszą posiadać znajomość obsługi systemów wymienionych Opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Pzp. Wykluczenie następuje, jeżeli podstawy wykluczenia wystąpiły w terminach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp, które wystąpiły w terminach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
6. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000,00 złotych;
7. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;
8. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, lub art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V. 1-3. oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp wraz z załącznikiem do Ogłoszenia tj. :
1.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru (wzór w Załączniku nr 1 do Oświadczenia), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.2 koncesja udzielona przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia;
1.3 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego..
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. Korespondencję należy kierować na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sekretariat Kanclerza (Budynek Stary, pokój nr 32), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: a.druzinska@uksw.edu.pl
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 3 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, które wpłyną do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczą udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając na stronie internetowej i przekazując uczestnikom postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia, zamieszczając informację o zmianie na stronie internetowej i przekazując uczestnikom postępowania.
8. Jeżeli w wyniku wprowadzonej zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy pierwotną treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą musi zostać dokonana wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wykonawca może nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w takiej sytuacji jego oferta nie będzie dalej badana i oceniana, i nie będzie mogła być wybrana. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta z Załącznikiem nr 1 do Oferty oraz dokumentami (wskazanymi w punkcie VI) musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę (wraz z Załącznikiem i dokumentami) należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
6. Oferta wraz z Załącznikiem i dokumentami musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, które Zamawiający ze strony KRS i CEIDiG pobierze samodzielnie, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę lub

ustanowionemu pełnomocnikowi w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi określać zakres umocowania i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców spoza RP do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane i aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza oferty, oświadczeń) przygotowanych przez Zamawiającego.
10. Do formularza OFERTA (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) należy dołączyć następujące dokumenty:
10.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1.1. Ogłoszenia (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
10.1.1. Załącznik nr 1 do Oświadczenia - Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług,
10.1.2. Aktualną koncesję udzieloną przez Ministra właściwego ds. Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia
10.1.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
10.2. Pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych.
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane i opisane w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
UL. DEWAJTIS 5, 01-815 WARSZAWA
OFERTA NA:
,,Usługa całodobowej ochrony obiektów UKSW przy ul. Dewajtis 5
wraz z obsługą portierską oraz ochroną terenu"
znak sprawy DZP.371.27.2018
NIE OTWIERAĆ PRZED:........ 2018 r. GODZ. 11.00

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana Oferta z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oceny wskazanych w ofertach. XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ,,Oferta", określenia w nim:
ceny jednej roboczogodziny dla pracownika ochrony oraz obliczenia i określenia ceny całkowitej przy zastosowaniu podanego poniżej wzoru:
wartość 1 roboczogodziny pracownika netto + VAT ......% = wartość 1 rob/h. brutto
wartość 1 roboczogodziny pracownika w przewidzianym przez Zamawiającego prawie opcji netto + VAT ......% = wartość 1 rh. brutto
cena całkowita oferty brutto = 17 520 godzin x wartość 1 roboczogodziny pracownika brutto + 80 godzin x wartość 1 roboczogodziny pracownika brutto w przewidzianym przez Zamawiającego prawie opcji
2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom.
3. Cena oferty winna być wyrażona w pieniądzu - w złotych polskich.
4. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena - 100%. XIII. WADIUM
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy)

2. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158, z późn. zm.)
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego powinny wpłynąć pieniądze przelane tytułem wadium.
5. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że w wymaganym terminie na koncie nie znalazły się środki wpłacone przez Wykonawcę tytułem wadium, to nawet w przypadku posiadania kopii dokonania przelewu uzna, że wadium nie zostało wniesione. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 z dopiskiem: ,,wadium do postępowania nr DZP.371.27.2018"
6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) gwarancji lub poręczenia była trwale złączona z ofertą, a oryginał był składany jako odrębny dokument przed upływem terminu składania ofert (oryginał może znajdować się w tej samej kopercie, co oferta, ale nie może być z nią trwale złączony).
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. XIV. 6, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

XIV. BADANIE OFERT
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów z punktu VI.
2. Zamawiający wezwie jednorazowo w terminie wskazanym w piśmie do uzupełnienia oferty, jeżeli nie zostaną do oferty załączone dokumenty wskazane w punkcie VI. Ogłoszenia oraz Pełnomocnictwo/a lub dokumenty te będą niekompletne lub będą zawierały błędy.
3. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego nie dokona uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 we wskazanym w piśmie terminie, wówczas Zamawiający nie będzie oceniał oferty na podstawie kryteriów oceny ofert i taka oferta nie będzie mogła być wybrana.
4. Jeżeli Wykonawca, pomimo uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 na wezwanie Zamawiającego we wskazanym w piśmie terminie, nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V. Ogłoszenia, wówczas Zamawiający nie będzie oceniał oferty na podstawie kryteriów oceny ofert i taka oferta nie będzie mogła być wybrana.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy/ów o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
7. Nie będzie oceniana oferta na podstawie kryteriów oceny ofert, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 6.3);
2) wykonawca nie wniósł w wyznaczonym terminie wadium;
3) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 6.3);
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ;
7) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Ofertom, które będą podlegały ocenie zamawiający przyzna punkty wg kryteriów określonych w punkcie XII Ogłoszenia

XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania o ofertach, które nie zostały ocenione i powodach niedokonania ich oceny oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom, drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
2. O nieudzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.
5. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający nie udzieli zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty nie mogą podlegać ocenie na podstawie kryteriów oceny ofert. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia umowy regulującą współpracę wykonawców.
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 z dopiskiem: ,,zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nr....." wskazany przez Zamawiającego.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w trybie art. 151 Pzp, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
9. Jeżeli Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę nie dopełni obowiązku wskazanego w pkt. 3 lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy Wykonawcą, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, z zastrzeżeniem pkt.
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:DZP.371.27.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: