Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16292866 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Gmina Bobolice
Adres: ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. koszaliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (094) 345-84-01 fax. (094) 345-84-20
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia pn.; ,,Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 2 Wzór umowy. Wszystkie zapisy zapytania ofertowego i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie - wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert.
1. Ofertę na formularzu oferty (załącznik nr 3) należy złożyć w terminie do dnia
13.11.2018 r. do godz. 11:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miejski w Bobolicach, Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, sekretariat - pokój
nr 12, I piętro lub na adres email: i.zadrozna@bobolice.pl.
2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Adresat:
GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76 - 020 BOBOLICE
OFERTA NA:
,,USŁUGA CATERINGOWA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH"
,,Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach "
3
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 11:15.
Termin składania:2018-11-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy.
1. Termin wykonania umowy: od dnia 21.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w żłobku.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Numer dokumentu:ZP.271.1.5.2018.IZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: