Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18162123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Caritas Polska w Warszawie
Adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
lubelskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:735255139
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 30/10/2019/POWER/CP -usługa cateringowa
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia przewiduje się poczęstunek dla grupy osób (napoje ciepłe - kawa, herbata, napoje zimne - soki, woda, ciastka, owoce).
Cel zamówienia
Celem zamówenia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie papierowej osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
3. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1 do Zapytania.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne.
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawie lub na adres zamowienia.power@caritas.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 09:00.
Termin składania:2019-10-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
I część - zamówienie będzie zrealizowane w dniu 29.10.2019 r. podczas warsztatów 4 h w godzinach 15:30-19:30 dla 15 osób w miejscowości Muratyn 49 (22-650) gmina Łaszczów
II część - zamówienie będzie zrealizowane w dniu 30.10.2019 r. podczas warsztatów 4 h w godzinach 15:30-19:30 dla 15 osób w miejscowości Muratyn 49 (22-650) gmina Łaszczów.
III część - zamówienie będzie zrealizowane w dniu 05.11.2019 r. podczas warsztatów 4 h w godzinach 15:30-19:30 dla 15 osób w miejscowości Muratyn 49 (22-650) gmina Łaszczów.
IV część - zamówienie będzie zrealizowane w dniu 07.11.2019 r. podczas warsztatów 4 h w godzinach 15:30-19:30 dla 15 osób w miejscowości Muratyn 49 (22-650) gmina Łaszczów
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium Waga %
PK1 Cena brutto wykonania zamówienia 90 %
PK2 Aspekty społeczne 10 %
Przy czym [1%=1pkt].
2) Sposób oceny ofert
a) dla kryterium PK1: ,,Cena łączna brutto" - 90 punktów:
Punkty będą liczone według poniższego wzoru
Najniższa cena łączna
-------------------------------- x 90 = ilość punktów
Cena ocenianej oferty
b) dla kryterium PK2: ,,Aspekty społeczne" - 10 punktów
Oferta, która będzie spełniała kryterium Aspektów Społecznych otrzyma 10 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała tego kryterium otrzyma 0 pkt.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE MORENA
Adres
Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
583444111
Fax
583444111w.20
NIP
9570846431
Tytuł projektu
Czas na Młodzież 2019
Numer projektu
POWR.01.04.00-00-0056/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patrycja Piątkowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
735255139
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:1212155, 30/10/2019/POWER/CP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: