Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19591962 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Targi Kielce S.A
Adres: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (41) 3651222
E-mail:
Opis:ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR)
NA WYKONANIE ZADANIA:
usługa cateringowa "VIP Lunch dla gości targów MSPO 2020

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie usługi cateringowej ,,VIP lunch dla gości targów MSPO 2020".
1. Usługa cateringowa "VIP Lunch dla gości targów MSPO 2020" świadczona w dniach 8-10 września 2020 r w obiektach Targów Kielce S.A. w turach łącznie dla ok. 1800 osób.
2. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie poczęstunku - lunch w dniach 8-10 września 2020 r roku dla wystawców i gości Targów Kielce, w kilku turach, maksymalnie 200 gości każda:
a) w dniu 8 -10 września 2020 roku - 4 tury w godz. od 13:30, do godz. 15:00 dla około 600 osób.
b) liczba gości, ilość tur oraz określenie dokładnych godzin obsługi gości zostanie ostatecznie potwierdzona do dnia 3 września 2020 r.
c) zamawiającemu przysługuje weryfikacja ilości gości określonej w pkt c) powyżej (tj. zmniejszenie lub zwiększenie) w granicach do +/-20% do godziny 12 w dniu poprzedzającym, dla każdej tury, podczas Targów MSPO.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z zachowaniem szczególnych warunków sanitarnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Posiłki i napoje serwowane będą przez obsługę kelnerską dla gości wyłącznie do stołów.
4. Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi gastronomicznej powinny być świeże i wysokiej jakości oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego. Wykonawca jest zobowiązany do pobrania i przechowania próbek oferowanych dań.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić produkty gastronomiczne, a także przygotować i wyposażyć zaplecze kuchenne niezbędne do wykonania wszystkich elementów usługi cateringowej.
6. Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu
świadczenia usługi cateringowej. Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają niezbędne dokumenty upoważniające do pracy na terenie targów i kontaktu z żywnością.
7. Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do charakteru wydarzenia targowego. Personel będzie posiadać identyfikatory z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji.
8. W ramach usługi cateringowej Wykonawca zapewni przygotowanie i obsługę zgodnie z menu oraz warunkami określonymi w załączniku nr 1, codziennie w godzinach oznaczonych przez Zamawiającego.
9. Poza elementami wyposażenia zaplecza kuchennego niezbędnego do realizacji usługi (np. ekspresy, czajniki, lodówka, ewentualnie w razie potrzeby zmywarka gastronomiczna itp.) Wykonawca zapewni stoły okrągłe do zasiadania wraz z nakryciami, naczynia wielokrotnego użytku, w tym filiżanki, spodki, łyżeczki do kawy i herbaty, wysokie szklanki do napojów zimnych, dzbanki na wodę i soki, talerzyki płaskie, cukiernice, serwetki, ręczniki papierowe oraz worki na śmieci.
10. Do zadań personelu Wykonawcy będzie należało również dbanie o porządek na sali i zapleczu kuchennym, w tym zbieranie i mycie brudnych naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert do 29 lipca 2020 roku r. (środa) do godziny 12, w zamkniętych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1 w Recepcji.
Termin składania:2020-07-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania: w dniach 8-10 września 2020 r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR.
V. Kryterium wyboru oferty,
1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert:
a) Cena 60 %
b) Posiadane zaplecze produkcyjne i wyposażenie 20%
c) Referencje i doświadczenie 20%
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty cząstkowej.
VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy - Specyfikację menu wg wzoru określonego w załączniku do ZDR, Wymagana forma dokumentu - oryginał
1.2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
1.3. Referencje (minimum 3) dotyczące realizacji usług gastronomicznych poza obiektem oferenta, dla grupy ok. 800-1000 osób dziennie wraz z obsługą (wartość zlecenia netto minimum 80.000,-zł)
1.4. Informacja o ilości, jednolitym ubiorze i kwalifikacjach personelu (minimalna liczba obsługi kelnerskiej 1 kelner/25 osób)- wymagany jednolity ubiór, podstawowa komunikacja w jęz. Angielskim(co najmniej 30% personelu)
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymogi formalne:
1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR na załączonym druku ,,formularz ofertowy" z podaniem ceny jednostkowej tj. w PLN/osobę za każdy dzień, obejmującej całość usługi.
1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VI
2. Opakowanie oferty:
2.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty formalno-prawne oraz ofertę cenową - wypełniony formularz ofertowy (załącznik).
2.2. Kopertę opatrzyć napisem: ,,MSPO VIP Lunch - 2020"
VIII. Zakończenie postępowania bez wyboru oferty.
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o zwrot wydatków poniesionych w związku z postępowaniem lub o naprawienie szkody poniesionej przez to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy.
Uwagi:IX. Klauzula RODO.
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie:
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
Kontakt:X. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Paulina Kmiecik-Skrzypiec, e-mail: kmiecik.paulina@targikielce.pl
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie w formie pisemnej (mailowej), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zapytania. Złożenie pytań nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: