Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16708046 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringu
Organizator:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
Adres: ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 343 00 38 wew. 29
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr PAR.2/SOWES/2019/2 - usługa cateringu w formie bufetu podczas warsztatów w zakresie ES
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi cateringu w formie bufetu składającej się z: przerwy kawowej oraz obiadu
(1 danie wraz z napojem) podczas 2 warsztatów, w których weźmie udział łącznie minimum 60 osób (średnio 30 os./warsztat)
Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
Obiad powinien obejmować:
- danie główne wraz z napojem: danie mięsne: jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie bezmięsne - jedna porcja minimum 120 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika projektu) oraz dodatki do dań na gorąco - np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie - jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny - np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja minimum
120 g/os.; - napój/sok owocowy/kompot o pojemności minimum 200 ml/os.
Obiad (drugie danie) powinien być dostarczony w jednorazowym opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe sztućce (widelec, nóż).
Do napoju/soku/kompotu należy dołączyć jednorazowy kubek. Obiad powinien być ciepły i dostarczony
w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego (o terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę minimum 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów).
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 3 rodzaje (minimum 100 g/os.),
- herbatę (czarna oraz owocowa), 0,25 l/os.
- kawę: 0,25 l/os.
- cukier
- cytrynę
- mleko do kawy
- wodę gorącą
- wodę gazowaną: 0,25 l/os.
- wody niegazowaną: 0,25 l/os.
W ramach poczęstunku powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki.
Cel zamówienia
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki realizacji usługi cateringu w formie bufetu podczas warsztatów w zakresie ES w związku z realizacją projektu ,,Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi cateringu w formie bufetu składającej się z: przerwy kawowej oraz obiadu
(1 danie wraz z napojem) podczas 2 warsztatów, w których weźmie udział łącznie minimum 60 osób (średnio 30 os./warsztat)
Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
Obiad powinien obejmować:
- danie główne wraz z napojem: danie mięsne: jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie bezmięsne - jedna porcja minimum 120 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika projektu) oraz dodatki do dań na gorąco - np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie - jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny - np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja minimum
120 g/os.; - napój/sok owocowy/kompot o pojemności minimum 200 ml/os.
Obiad (drugie danie) powinien być dostarczony w jednorazowym opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe sztućce (widelec, nóż).
Do napoju/soku/kompotu należy dołączyć jednorazowy kubek. Obiad powinien być ciepły i dostarczony
w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego (o terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę minimum 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów).
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 3 rodzaje (minimum 100 g/os.),
- herbatę (czarna oraz owocowa), 0,25 l/os.
- kawę: 0,25 l/os.
- cukier
- cytrynę
- mleko do kawy
- wodę gorącą
- wodę gazowaną: 0,25 l/os.
- wody niegazowaną: 0,25 l/os.
W ramach poczęstunku powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,CATERING - WARSZTATY" i dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na podany poniżej adres:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Świętokrzyskie Centrum w Kielcach ul. Sienkiewicza 78 25-501 Kielce
Termin składania:2019-01-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Miejsce realizacji usługi cateringu obejmuje teren powiatu jędrzejowskiego.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin i miejsce realizacji usługi cateringu zostanie uzgodniony z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia minimum 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Zamówienie będzie realizowane od lutego 2019 r. do sierpnia 2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia,
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
Wymagania stawiane Wykonawcy: Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.
Potencjał techniczny
Wymagania stawiane Wykonawcy: Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wymagania stawiane Wykonawcy: Posiada niezbędnych pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wymagania stawiane Wykonawcy: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
o Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną)
o Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1
o Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
- Kryterium ,,Cena": 80 pkt
Najniższa cena oferty (za całość usługi)
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej
- Dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecznej - Kryterium ,,Aspekt społeczny":
20 pkt - W związku ze zobowiązaniem Zamawiającego do stosowania klauzul/aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, podmiotom ekonomii społecznej wymienionym w Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przyznane zostanie dodatkowe 20 punktów
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj. Caritas Diecezji Kieleckiej oraz partnerami w projekcie ,,Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)", tj. Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a także osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
o posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Adres
Żurawia 43
00-680 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223519312
Fax
223519310
NIP
5220001895
Tytuł projektu
Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
Numer projektu
RPSW.09.03.01-26-0005/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Gralec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41 343 00 38 wew. 29
Kod CPV:55000000-0
Numer dokumentu:1162413, PAR.2/SOWES/2019/2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: